Версия за печат

00652-2018-0008

BG-Септември:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 638 от дата 11.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Ангел Бончев, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/148-96-00-10-18.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В резултат на проведената процедура за възлагане на обществената поръчка ще бъде избран Изпълнител, който разполага с необходимия брой техника и машини по вид за извършване на транспортни услуги, земно-изкопни работи и благоустройствени дейности за срок от 24 (двадесет и четири) месеца или 2 (две) години, считано от датата на сключване на договора. Възлагането и изпълнението на услугата/ите с техниката/машините под наем ще става след писмена заявка за извършване на услуга изпратена от Възложителя до избрания изпълнител. След направена заявка избраният изпълнител е длъжен да извърши транспортна услуга или изкопни работи по ремонт и поддръжка, благоустройствени дейности и др..

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Процедурата не е разделена на обособени позиции, тъй като обхваща осъщестяването на пакет от взаимосвързани услуги, които немогат да бъдат обособени самостоятелно. Разделянето на поръчката на обособени позиции ще създаде риск от некачествено изпълнение и липса на концептуализирана и логична последователност в тясна взаимосвързаност. На следващо място разделянето на обществената поръчка ще забави в значителна степен реализирането на услугите, за които е необходима съответната техника/машини.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 600000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност съгласно предвидените прагове в чл.20 от ЗОП, обществената поръчка да бъде възложена на основание чл. 20, ал.1, т.1, буква "б", чрез открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Явор Георгиев Митев

VIII.2) Длъжност

За Кмет на община Септември, съгласно Заповед №: 434/02.04.2018г., и с делегирани правомощия по чл. 7 от ЗОП, съгласно Заповед №1135/01.08.2017 г..