Версия за печат

00043-2018-0007

BG-Дулово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

4. Строителни конструкции


Решение номер РД-04-291 от дата 02.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000565416

BG325, Община Дулово, ул. Васил Левски № 18, За: д-р Юксел Ахмед, България 7650, Дулово, Тел.: 00359864 23000, E-mail: dulovokmet@abv.bg, Факс: 00359864 23020

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dulovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/dulovo-145/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО“ по две обособени позиции : Обособена позиция № 1 – „Ремонт и рехабилитация на улична и четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Дулово“ Обособена позиция №2- „Ремонт и рехабилитация на улици и пътища на територията на община Дулово“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка предвижда изпълнение на строително- ремонтни работи /СРР/, на участъци от уличната мрежа и част от четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Дулово. Отчитайки спецификата на обществената поръчка, както и обема на отделните ремонтни дейности се предвижда изпълнението на строително-ремонтните работи по Обособена позиция № 1 до 25.12.2018 г. , а по Обособена позиция № 2 през 2018, 2019 година. Към момента на обявяване на обществената поръчка, се предвижда изпълнение на СРР по индикативен списък на улици, част от уличната мрежа на територията на община Дулово и част от четвъртокласна пътна мрежа от територията на Община Дулово. Конкретните дейности по извършване на СРР ще бъдат задавани от Възложителя при възникнала необходимост съгласно индикативния списък на Строително - ремонтни дейности. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации“), съдържащи се настоящата документация за обществена поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4990000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност от 270 000 лв. до 5 000 000 лв. без вкл. ДДС, възложителят провежда предвидената в чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП процедура. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 4 990 000.00 лева без ДДС, но възложителят взема решение да обяви настоящата обществена поръчка, чрез открита процедура, съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 9 от ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура, гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат най-добрите условия за Възложителя, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. Съгласно чл. 100, ал.3 от ЗОП Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Юксел Осман Ахмед

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Дулово