Версия за печат

00510-2018-0005

BG-Девня:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

1. Архитектура и дизайн на сгради


Решение номер 1002-145 от дата 02.05.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG331, Община Девня, гр. Девня 9162, бул. Съединение 78, За: инж. Галина Димитрова, България 9162, Девня, Тел.: 051 947011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 051 947012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pk.devnia.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за сключване на рамково споразумение


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне на услуги по строително проектиране на обекти на територията на община Девня и извършване на авторски надзор по време на строителството

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с трима потенциални изпълнители за предоставяне на услуги по строително проектиране на строително-монтажни и ремонтни работи в обекти, сгради и съоръжения, собственост на Община Девня. В предмета на поръчката се включва и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Възлагането на авторски надзор и заплащането му се извършва само в случай на извършване на строителство. Обхватът и обемът на отделните поръчки, възлагани въз основа на Рамковото споразумение, ще зависят от конкретната необходимост на Възложителя. Предметът на конкрените поръчки, които ще бъдат възлагани чрез вътрешен конкурентен избор, може да включват проектиране на ново строителство, ремонти, реконструкции, преустройства и други в съществуващи или нови обекти на строителство за нуждите на Община Девня.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Към момента на откриване на процедурата за сключване на рамково споразумение за възложителя не са известни конкретния вид и брой обществени поръчки, които ще бъдат възложени, както и тяхната конкретна стойност поотделно, поради което, както и поради особеностите на възлагане чрез сключване на рамково споразумение, разделянето на обособени позиции към настоящия момент е обективно невъзможно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 800000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Откритата процедура за сключване на рамково споразумение се организира и провежда на основание чл. 81, ал. 1, вр. чл. 73, ал. 1, чл. 74, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, т.1, вр. чл. 20, ал. 1, б. "б" от Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подадено в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока за публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.05.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Донка Георгиева Йорданова

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на Община Девня, упълномощена на основание чл.7, ал. 1 ЗОП със Заповед № 1002-327/09.08.2016г. на Кмета на Община Девня