Версия за печат

00753-2017-0003

BG-Свищов:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=122.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 47-РД-01-03 от 19.01.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00753-2017-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Изпълнителят следва да упражнява строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 г. за миним. изисквания за здрав. и безопасни условия на труд при извършване на СМР за всеки един обект от об. позиция, актуализация на технически паспорт на сградите, както и оказване на експертна подкрепа на възложителят до въвеждането им в експлоатация. Об. позиция е свързана с изпълнение на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036 – 0003-С01. В обхвата на об. позиция са вкл. сл. обекти: „Ремонт, реконстр. и обновяване на сградата на ЦДГ „Радост“, ул. Черни връх №62, гр. Свищов, обл. В. Търново“; „Реконстр. и ремонт на сградата на ЦДГ „Васил Левски” – гр. Свищов”; „Подобряване на образов. инфрастр. на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Овча могила, общ. Свищов”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 94-Д-428 от 02.05.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG321, „ИНВЕСТСТРОЙКОНТРОЛ“ ЕООД, ул. Шипка № 20, България 5250, Свищов, Тел.: 0897 843718, E-mail: isk@bitex.bg, Факс: 0897 843718

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

ДА

Подизпълнител: "ЯЗОН" ЕООД; Дейност: Строителен надзор на обект "Ремонт, реконструкция и обновяване на сградата на ЦДГ "Радост", ул. Черни връх №62, гр. Свищов, област Велико Търново"; Дял: 33%
ІII.5) Предмет на договора

„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

02.05.2017 г. 

Крайна дата

20.03.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
24360 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 85% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

20.03.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
24360 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Окончателното плащане по Договор №94-Д-428 от 02.05.2017 г. е извършено на 20.04.2018 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.04.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Пламен Стефанов Петков
VII.2)
Длъжност: Зам-Кмет "БИП" на Община Свищов, упълномощен със Заповед №14-РД-01-03 от 04.01.2017 г. на Кмета на Община Свищов