Версия за печат

00859-2018-0002

BG-София:

Информация при производство по обжалване

Строителство


І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000670616

BG411, Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, бул. Христо Смирненски 1, За: Стефан Кръстанов, България 1046, София, Тел.: 02 9635245/543/, E-mail: krstanov_uacg@abv.bg, Факс: 02 9631796

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uacg.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://uacg.nit.bg/.


ІI: Информация за обществената поръчка

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

00859-2018-0002

ІI.2) Обект на поръчката

Строителство

ІI.3) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от ОПРР 2014-2020 г., както следва изработване на Технически проекти; Изпълнение на СМР; Авторски надзор по време на стр-вото на: - Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект Блок 11–Западно крило (Ректорат), Блок 11а - Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) и прилежащото дворно пространство, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София; Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект Физкултурен салон със сервизни помещения, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София.


IІI: Информация за обжалване

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Решение за откриване


IV: Дата на изпращане на настоящата информация

23.04.2018 г. 


V: Възложител

V.1) Трите имена

проф. д-р инж. Иван Димитров Марков

V.2) Длъжност

Ректор на УАСГ