Версия за печат

00712-2016-0002

BG-Поморие: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Поморие, ул. Солна №5, За: инж. Илияна Калудова, България 8200, Поморие, Тел.: 0596 22004, E-mail: mayor@pomorie.bg, Факс: 0596 25236

Място/места за контакт: инж. Кунчо Гайдов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pomorie.bg.

Адрес на профила на купувача: http://212.5.131.50:81/proc/ZopView.aspx?DosieID=237.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Рамково споразумение за избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5), ал. 3 и 4 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в гр. Поморие“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: град Поморие
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящата информация за сключен договор е във връзка с:

Рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предметът на настоящата обществена поръчка е сключване на рамково споразумение за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5), ал. 3 и 4 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж /Дейност 1/ и обследване за енергийна ефективност на сгради /Дейност 2/, на жилищни сгради, които попадат в обхвата на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71700000, 71251000, 71620000, 71630000, 71314300, 71631300, 71314310

Описание:

Услуги по наблюдение и контрол
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Услуги, свързани с анализи
Услуги по технически изпитвания и контрол
Консултантски услуги по ефективност на електрически системи
Услуги по технически контрол и проверка на сгради
Технически консултации по отоплителни инсталации на сгради

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
22490 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 707666 от 14.01.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 30-2923-8 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Рамково споразумение за избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5), ал. 3 и 4 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в гр. Поморие“
V.1) Дата на сключване договора
27.05.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
26.05.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД Супер Енерджи ЕИК: 177020365, ул. Александър Жендов №6, офис 408, България 1113, гр. София, Тел.: 02 8739690, Факс: 02 8739690

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 22490 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Обществената поръчка се финансира при изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

VI.2) Допълнителна информация

Договорът е сключен чрез проведен от Община Поморие вътрешен конкурентен избор, въз основа на Рамково споразумение №Д-338/13.05.2016г., с предмет: „Рамково споразумение за избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5), ал. 3 и 4 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в гр. Поморие“, на основание параграф 19 от Предходните и Заключителни разпоредби на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) във връзка с чл. 82 ал.3 и 4 ЗОП (в сила от 15.04.2016г.).

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.04.2018 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ДЗЗД Супер Енерджи ЕИК:177020365, като участници в обединението са: Супер К ООД ЕИК:175263240 Си Енд Би Енерджи Консулт ЕООД ЕИК: 175224942


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор