Версия за печат

00184-2018-0005

BG-Пещера:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 11 от дата 20.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351750

BG423, Община Пещера, ул. Дойранска епопея №17, За: Веселин Джелатов, България 4550, Пещера, Тел.: 00359 878557443, E-mail: efspop@outlook.com, Факс: 00359 35064165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.peshtera.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.peshtera.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180420HrGo1211093.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на консумативи и части и осъществяване на услуги по извършване на ремонт и поддръжка на служебни леки и товарни автомобили на Община Пещера“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

т.1 Предмета на обществената поръчка Обхваща изпълнението на следните дейности, а именно: т.1.1 ДЕЙНОСТ №1 - Доставка на консумативи и части: а) Доставка на материали, части и консумативи необходими за извършвания ремонт, поддръжка и техническо обслужване. т.1.2 ДЕЙНОСТ №2 - Осъществяване на услуги по извършване на ремонт, поддръжка и техническо обслужване а) Ремонт, поддръжка и техническо обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответния автомобил/техника и/или съгласно препоръките на обслужващия сервиз с цел правилното експлоатиране и спазване на изискванията за безопасност, което не се изчерпва с изброеното по-долу, а именно: Ремонти; Тенекеджийско-бояджийски дейности; Проверка и извършване на разрядо-заряден цикъл на акумулаторните батерии; Ремонт и зареждане на климатични системи; Смяна на ел. крушки; Зареждане/доливане на течност за чистачки и антифриз; Смяна на филтри и масла; Проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране; Смяна части и консумативи по препоръка на сервиза; Привеждане на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние; Ремонт на двигател, ходова част, източници и потребители на електрическа енергия, агрегати и възли, климатици и климатроници, регулиране геометрията на окачване на преден и заден мост; Технически преглед на автомобил/техника; Смяна на гуми – демонтаж, монтаж и баланс и регенериране/вулканизиране; Комплексно почистване на автомобил/техника (Външно и Вътрешно); Извозване/изтегляне/транспортиране на аварирал автомобил и/или техника до обслужващия сервиз - Осигуряване на пътна помощ на територията на страната.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

т.2 Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 110, ал.4 от ЗОП във връзка с влязло в сила Решение № 7/08.03.2018г. на Кмета на Община Пещера за частично прекратяване на обществена поръчка в частта за Обособена позиция №1. Като настоящата обществена поръчка е с предмета на прекратената обособена позиция, който е неделим и всяка една дейност от предметния обхват е неразделно свързана с останалите.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 42379.3 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

т.1 В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. т.2 Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 1 (един) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор. т.1 Гаранцията се предоставя в една от следните форми: т.1.1 парична сума; т.1.2 банкова гаранция; т.1.3 застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т. 4 от ЗОП - в 10-дневен срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЗАЙЧЕВ

VIII.2) Длъжност

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА