Версия за печат

02711-2018-0075

BG-Върбица:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 5 от дата 11.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120076

BG333, СИДП ДП Щумен ТП ДГС Върбица, ул.Септемврийско Въстание № 133, За: Емил Димов, България 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg, Факс: 05391 2106

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgs.varbitca.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgs.varbitca.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: чл.165 и чл.174 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

”Превоз на спомагателни работници за извършване на дейности по маркиране на ЛФ за 2019 година, отглеждане на млади насаждения, подпомагане на естественото възобновяване до обекти намиращи се на територията на І-ви и ІІ-ри ГСУ на ТП „ДГС Върбица” през 2018 г., от следните населени места: гр. Върбица, с. Станянци, с. Божурово , с. Маломир, с. Тушовица, с. Бяла река и с.Нова.Бяла.река до обекти находящи се в І-ви ГСУ и ІІ-ри ГСУ на ДГС Върбица”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

”Превоз на спомагателни работници за извършване на дейности по маркиране на ЛФ за 2019 година, отглеждане на млади насаждения, подпомагане на естественото възобновяване до обекти намиращи се на територията на І-ви и ІІ-ри ГСУ на ТП „ДГС Върбица” през 2018 г., от следните населени места: гр. Върбица, с. Станянци, с. Божурово , с. Маломир, с. Тушовица, с. Бяла река и с.Нова.Бяла.река до обекти находящи се в І-ви ГСУ и ІІ-ри ГСУ на ДГС Върбица”.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 25000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 78200 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП - гр.Шумен за 2018 г. в размер на 78200.00лв.без ДДС по т.18 от раздел "Услуги" на Заповед №467/14.12.2017 г. на директора на "Североизточно държавно предприятие - Шумен.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителите прилагат процедурите по чл.18,ал.1,т.12 - публично съзтезание когато обществените поръчки имат прогнозна стойност за УСЛУГИ от 70 000 лв. до 264 000 лв. Настоящата обществена поръчка е с предмет УСЛУГА и съгласно чл.20,ал.2,т.2 във връзка с чл.176 - 181 от ЗОП, ще се възложи чрез провеждане на процедура публично съзтезание от ЗОП. Прогнозната стойност на предмета на настоящата обществена поръчка общо за СИДП ДП Шумен попада в приложното поле на чл.18,ал.1,т.12 във връзка с чл.20,ал.2,т.2 от ЗОП. Възложителят желае максимална прозрачност и реши да открие публично съзтезание по ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на съзтезателен диалог или някоя от процедурите по договаряне,безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично съзтезание. Провеждането на предвидената в ЗОП публично съзтезание гарантира в най - голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката,респ.прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност,респ.да се постигнат най добрите за Въложителя условия,настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес,като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196,ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка.Жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичане на срока по чл.100,ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Хълми Ахмед Амза

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДГС Върбица