Версия за печат

02317-2018-0001

BG-Добрич:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер РК-12-29 от дата 04.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 124140855

BG332, Диагностично-консултативен център I-Добрич ООД /ДКЦ I-Добрич ООД/, ул. Димитър Петков №3, За: инж.Милена Костадинова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601474; 0879 229891, E-mail: m.kostadinova.dkc@gmail.com, Факс: 058 601610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dkc1dobrich.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dkc1dobrich.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ I-Добрич ООД със следните обособени позиции: Обособена позиция №1-Реактиви и консумативи за MINDREY BS 300 и Обособена позиция №2 - Консумативи за затворена система за вземане на кръв.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обособена позиция №1 – Реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300 CPV:33694000;33140000 Реактивите и консумативите, тяхното наименование, прогнозни количества за 6 календарни месеца и прогнозна стойност са подробно описани в техническата спецификация за обособена позиция №1, представляваща Приложение №1. Обособена позиция №2 – Консумативи за затворена система за вземане на кръв CPV:3314000;33694000 Изискванията на Възложителя относно наименованието, количествата за 6 календарни месеца и прогнозната стойност са посочени в Приложение №2 техническа спецификация за обособена позиция №2

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 11243.12 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимо е неотложно възлагане поради изключителни непредвидени обстоятелства, а именно непредвидено от възложителя събитие- предсрочно прекратяване на договор №РД-50 за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторни реактиви и консумативи, сключен между „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ДОБРИЧ”ООД и „Медицинска техника инженеринг”ООД, в резултат на проведена обществена поръчка публично състезание, в частта относно доставката на Номенклатурна единица №26 Hb A1c Директен имунотурбидиметричен метод 50ml – реактив за гликиран хемоглобин съгласно анекс №1 от 28.12.2017г. и в частта относно Номенклатурна единица №31 Контроли Hb A1c – N,P и Номенклатурна единица №34 Калибратор Hb A1c от Ценовото предложение – Приложение №1 съгласно анекс №2 от 29.03.2018г. Договорът бе прекратен по предложение на „Медицинска техника инженеринг”ООД съгласно писмо от 20.12.2017г., с което доставчикът ни предложи предсрочно прекратяване на договора в частта относно реактива за гликирания хемоглобин, поради невъзможност за коригиране на резултатите при изследване на гликирания хемоглобин в ниската област на чувствителност под 6 mmol/mol на анализатор Mindray BS300. С анекс №2 от 29.03.2018г. бе прекратен договора и по отношение на Номенклатурна единица №31 Контроли Hb A1c – N,P и Номенклатурна единица №34 Калибратор Hb A1c от Ценовото предложение – Приложение №1, тъй като доставката им е свързана с доставката на реактива Hb A1c Директен имунотурбидиметричен метод 50ml – реактив за гликиран хемоглобин. На 28.09.2017г. между „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ДОБРИЧ”ООД и „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД бе сключен договор №РД-52 за възлагане на обществена поръчка за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за доставка на консумативи за затворена система за вземане на кръв _CPV331400; 33694000, в резултат на проведена обществена поръчка публично състезание.С уведомително писмо с изх.№РК-06-72/29.01.2018г., получено от „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД на 31.01.2018 г. този договор бе развален едностранно от ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ДОБРИЧ”ООД поради системно неизпълнение на задълженията на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ”АД по договора на основание т.4 от р-л VII от сключения договор(неизпълнение от страна на Изпълнителя на шест заявки за консумативи).Липсата на въпросните реактиви и консумативи би довела до увреждане, застрашаване и опасност за здравето и живота на пациентите на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ДОБРИЧ”ООД.Липсата им ще затрудни неимоверно извършването на лабораторните анализи в лабораторията на лечебното заведение, което ще доведе до спиране на извършването на определени изследвания. Процедурата „пряко договаряне” е предхождана от проведена процедура „публично състезание” ,в резултат на която са възложени горепосочените договори, които са прекратени предсрочно. Възложителят е положил дължимата грижа, и е нямало как да предвиди или осуети предсрочното им прекратяване. Прилагането на чл.182 ал.1 т.1 от ЗОП има за основна цел спестяване на време за осигуряване на необходимите доставки за лечебното заведение.С оглед на изложеното е необходимо спешно провеждане на процедура „Пряко договаряне” по реда на чл.18 ал.1 т.13 от ЗОП, тъй като е налице неотложно възлагане на поръчката.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ПЕРФЕКТ МЕДИКА”ООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. ”Новозагорско шосе” бл.1, ЕИК833101609;„БИЛМЕД”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, р-н Приморски, ул. „Полковник Свещаров” №10, ет.3 ап.4, ЕИК200362439;„ЛАБ ДИАГНОСТИКА”ООД, със седалище и адрес на управление гр.София р-н Красно село, ж.к. Лагера, бул. „Цар Борис III” №54, бл.39 вх.1 ет.1 ап.1, ЕИК831308324

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: РК-12-033 от 30.06.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02317-2017-0001

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Мариян Иванов Ананиев

VIII.2) Длъжност

Управител