Версия за печат

00470-2018-0004

BG-с.Черноочене:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 151 от дата 03.04.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000236164

BG425, Община Черноочен, с.Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали, ул.Шеста №9, За: инж.Николина Борисова - Началник отдел ТСУ, България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691-6163, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691-6223

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.chernoochene.com..

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/chernoochene-962/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Основен ремонт на общинска пътна мрежа ,хоризонтална маркировка и знаци и благоустрояване на улици в с.Лясково и с.Водач, община Черноочене“, по три обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа ,хоризонтална маркировка и знаци и благоустрояване на улици в с.Лясково и с.Водач, община Черноочене“, по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа , хоризонтална маркировка и знаци на територията на община Черноочене“ Обособена позиция№2:„Благоустрояване на улици в с.Лясково,общ.Черноочене Обособена позиция №3:„Благоустрояване на улици в с.Водач,общ.Черноочене“ Правно основание за провеждане на процедурата: Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобразявайки стойността на обществената поръчка, чиято обща стойност попада в стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Обхват на обществената поръчка: Предвидените строително-монтажни работи (СМР) се извършват съгласно техническо задание и КСС. Видовете СМР, които подлежат на изпълнение и техните количества са подробно описани в приложените към настоящата документация за участие Количествено-стойностна сметка за съответната обособена позиция. Пълното описание на предмета на обществената поръчка по всяка обособена позиция е дадено в съответната Техническото задание представляващо неразделна част от настоящата документация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 441667 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителян обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.18,ал.1,т.12 от ЗОП. За определяне на реда за възлагане са саобразени изискванията по чл.21 от ЗОП, както и стойностите на предстоящи завъзлагане поръчки с идентичен предмет,чиято обща стойност попада в прага по чл.20,ал.2,т.1 от ЗОП. Посочените обстоятелства обуславят провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез "публично състезание"

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от : 1.изтичането насрока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация. 2. в случаите по чл.196,ал.5 от ЗОП - уведомление за съответното действие,а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.04.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

АЙДЪН АРИФ ОСМАН

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Черноочене