00085-2018-0018

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 511 от дата 29.03.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, бул. Г.Софийски №3, За: Елисавета Михайлова, България 1606, София, Тел.: 02 9225214, E-mail: elisaveta@vma.bg, Факс: 02 9526536

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци на Военномедицинска академия и подразделенията й в страната”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените й структури в страната, съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на Закона за обществените поръчки. Поръчката е разделена на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: МБАЛ София и БПЛР Банкя; Обособена позиция № 2: МБАЛ Варна; Обособена позиция № 3: МБАЛ Пловдив и БПЛР Хисаря; Обособена позиция № 4: МБАЛ Плевен; Обособена позиция № 5: МБАЛ Сливен; Обособена позиция № 6: „Сметоизвозване на смесени битови отпадъци от тунела на минус 2-ри етаж на ВМА- МБАЛ София, Гаража на ВМА и НЕБ Овча купел”. Забележка: В настоящата процедура обособени позиции №№ 3, 4, 5 и 6 не подлежат на възлагане. Обособени позиции №№ 3, 4 и 5 ще бъдат възложени директно на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП с оглед на прогнозната им стойност. Обособена позиция № 6 е възложена директно, с оглед на прогнозната и стойност, на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 770900 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 840250 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Обособена позиция № 3: „Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци на Военномедицинска академия и подразделенията й в страната в МБАЛ Пловдив и БПЛР Хисаря"; Обособена позиция № 4: „Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци на Военномедицинска академия и подразделенията й в страната в МБАЛ Плевен"; Обособена позиция № 5:„Събиране, транспортиране, обезвреждане или изгаряне на разделно събрани болнични отпадъци на Военномедицинска академия и подразделенията й в страната в МБАЛ Сливен"; Обособена позиция № 6: „Сметоизвозване на смесени битови отпадъци от тунела на минус 2-ри етаж на ВМА- МБАЛ София, Гаража на ВМА и НЕБ Овча купел”.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид общата прогнозна стойност на цялата обществена поръчка, която попада в прага, посочен в чл.20, ал.1, т.1 буква "б" от ЗОП и с оглед осигуряване на максимална публичност и прозрачност, както и да се предостави възможност за мксимално широк кръг лица да участват в процедурата, същата се възлага чрез провеждане на открита процедура по об.позиции №1 и №2.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба се подава в 10-дневен срок от изтичане срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Проф. Любомир Светославов АЛЕКСИЕВ, д.м.

VIII.2) Длъжност

Упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно заповед №250/12.02.2018г. на началника на ВМА