Версия за печат

00164-2017-0042

BG-София: Финансови услуги: застрахователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: главен експерт Спас Лозанов, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220797, E-mail: s.lozanov@mod.bg, Факс: 02 9880611

Място/места за контакт: Главна дирекция Инфраструктура на отбраната

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg.

Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

астраховане на застроени недвижими имоти-публична държавна собственост в управление на Министерство на отбраната, Съвместно командване на силите, Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, Стационарната КИС, Служба "Военно информация", Служба "Военно полиция", Националния военноисторически музей, Военно-географска служба, Национална гвардейска част, Централен артилерийски технически изпитателен полигон, военно формирование 32990 - Пловдив със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. Застраховането се извършва на основание чл.12 от Закона за държавната собственост. Изискванията за изпълнение на услугата са описани в Спецификацията за услуга – приложение към документацията за участие. астраховане на застроени недвижими имоти-публична държавна собственост в управление на Министерство на отбраната, Съвместно командване на силите, Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, Стационарната КИС, Служба "Военно информация", Служба "Военно полиция", Националния военноисторически музей, Военно-географска служба, Национална гвардейска част, Централен артилерийски технически изпитателен полигон, военно формирование 32990 - Пловдив със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия" за периода от 10.10.2017 г. до 09.10.2020 г. Застраховането се извършва на основание чл.12 от Закона за държавната собственост.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (Финансови услуги: застрахователни услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Територията на Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Застраховане на застроени недвижими имоти - публична държавна собственост в управление на Министерство на отбраната, Българската армия и структури на пряко подчинение на министър на отбраната със застраховки "Пожар" и "Природни бедствия".

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000, 66515100, 66515200

Описание:

Застрахователни услуги
Застраховка "Пожар"
Застраховка "Щети на имущество"

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
245097.59 BGN с ДДС 2%

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Ускорена ограничена

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

21-37-44

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2017/S 216 - 450473 от 10.11.2017 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2017/S 216 - 450473 от 10.11.2017 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: УД 12 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
Възложена е поръчка/обособена позиция

ДА

V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

12.02.2018 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЗАД Армеец АД, ул. Стефан Караджа № 2, Република България 1000, София, Тел.: 02 8119122, E-mail: gstoyanova@armeec.bg, Факс: 02 8119103

URL: http://armeec.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 294000 BGN с ДДС 2%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 245097.59 BGN с ДДС 2%
Най-ниска оферта: 245097.59, Най-висока оферта: 289528.77 BGN с ДДС 2%
Брой години: 3
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.03.2018 г.