Версия за печат

04213-2018-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 1 от дата 26.03.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000674344

BG411, Детска градина № 16 Приказен свят, ул. Атанас Манчев 1, За: Николина Ангелова, България 1000, София, Тел.: 02 8628741; 0889 530961, E-mail: odz16@abv.bg, Факс: 02 8628741

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://odz16.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://odz16.com/профил-на-купувача/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на топлинна енергия до сградата на ДГ № 16 "Приказен свят", находяща се в гр. София, район Студентски, ул. Атанас Манчев" № 1

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва топлоснабдяванe, чрез доставка на топлинна енергия и топла вода, на сградата на ДГ № 16 "Приказен свят", находяща се в гр. София, ул. "Атанас Манчев" №1, за срок от 5 години.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не съдържа обособени позиции, тъй като доставката на топлинна енергия трябва да се осигури до сградата на ДГ №16 "Приказен свят", която се намира ул. "Атанас Манчев" №1. Предвид това, че сградата се намира в гр. София, доставчикът на когото е предоставено изключителното право да извършва дейностите по топлоснабдяване на територията на гр. София, по силата на предоставен лиценз, е само "Топлофикация - София"ЕАД, гр. София. Посочените обстоятелства обусляват невъзможност за разделяне на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 160675 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 182, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал.1, т.3, б. "в" от ЗОП, възложителят има право да проведе процедура на пряко договаряне, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права. Съгласно чл. 39, ал.1, т. 2 от Закона за енергетиката преноса на топлинна енергия може да се упражнява само при наличие на лицензия, издадена от КЕВР. Съгласно чл. 43, ал.2, т.3 от ЗЕ за една обособена територия в страната се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД е единственото дружество притежаващо Лицензия за пренос на топлинна енергия на територия в град София, със срок на лицензията 20 години. Номерът на Лиценза е №Л-033-05/ 15.11.2000 г. Дружеството притежава и Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № №Л-032-03/ 15.11.2000 г., последно изменена с Решение № И6-Л-032/21.06.2016 г. Подробна информация за притежаваните от "Топлофикация София"ЕАД лицензии, техните изменения и допълнения и срокове на действие се съдържа на интернет страницата на КЕВР, на адрес: http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html. Предвид това, "Топлофикация София"ЕАД е единственият икономически оператор, който притежава изключителните права, по смисъла на §2, т. 47 от ДР на ЗОП, да осъществява дейността по пренос на топлинна енергия на територията на град София. Поради което възлагането на поръчката на друг икономически оператор би довело до нарушаване на притежаваните от "Топлофикация София"ЕАД, по силата на нормативен и административен акт, изключителни права за осъществяване на дейността по пренос на топлинна енергия на територията на град София. Отношенията между икономическият оператор и потребителите на доставяната от него на територията на град София топлинна енергия се уреждат чред договори за продажба и Общи условия за продажба на топлинна енергия стопански нужди, които са приети с Решение по Протокол № 23 от 03.08.2007 г. на Съвета на директорите на "Топлофикация София" АД и са одобрени с Решение № ОУ-033/08.10.2007 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Подробна информация за дейността на дружеството и прилаганите от него Общи условия може да бъде намерена на интернет адрес: https://toplo.bg/.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП възложителят няма да одобрява покана за участие и няма да изпраща такава до определени лица, а ще приложи предоставеното му съгласно чл. 65, ал. 2 от ППЗОП право да вземе решение за откриване на процедурата и да сключи договор за обществена поръчка с предмет "Доставка на топлинна енергия до сградата на ДГ № 16 "Приказен свят", находяща се в гр. София, район Студентски, ул. Атанас Манчев" № 1", след влизането в сила на решението за откриване на процедурата, със срок на договора 5 години, считано от датата на сключването му. "Топлофикация София"ЕАД се задължава да поддържа валидна Лицензия за производство и за пренос на топлинна енергия на територията на град София за целия срок на договора за обществена поръчка. В случай, че срокът на Лицензията не бъде продължен или е налице хипотезата на чл. 68, ал.1, т. 6 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от "Топлофикация София"АД на потребителите в град София, договорът се прекратява предсрочно.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Николина Димитрова Ангелова

VIII.2) Длъжност

директор на ДГ № 16 "Приказен свят"