00566-2018-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер ЗП-508 от дата 23.03.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, Студентски град, ул. Акад. Стефан Младенов 21, Ректорат НСА, Деловодство, ст.111, За: Александър Вуков - Управ. сл. Студентски столове, България 1700, София, Тел.: 0896 776631, E-mail: avukov@abv.bg, Факс: 02 4007505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на хранителни продукти до стол ВУСБ – Равда за 2018 г.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1. Обществената поръчка е за доставка на посочените на ценовото предложение (образец №4) видове и количество хранителни продукти по месеци, което поради своя обем и табличен вид е приложено в отделен файл към Документацията за участие, публикувана в Профила на купувача на Възложителя. 2. Количеството за месечното потребление на видовете хранителни продукти необходими на Възложителя за периода на посочените месеци на 2018 г. е ориентировъчно и не е задължително за закупуване от Възложителя. 3. Конкретното количеството и вид на заявяваните за доставка хранителни продукти ще се определя от Възложителя в зависимост от потреблението и евентуалното възникване на необходимост от доставка на такива в рамките на бюджетните възможности, поради което Възложителят не е обвързан със закупуването на изброените видове и количества по месеци, а само и единствено с посочената единична стойност, въз основа на която да заплати хранителните продукти, в случай че такива бъдат закупени. 4. Поръчката ще се осъществява чрез периодични доставки на конкретно заявени от Възложителя видове и количества хранителни продукти за периода на месеци юни, юли, август и септември на 2018 г. 5. Изпълнителят ще е задължен за своя сметка (включително транспорт) и на свой риск да доставя заявените хранителни продукти в срок до 10.00 часа в следващия ден след деня на подаване на заявка (заявката се подава на имейл адрес или по телефон, предоставен от Изпълнителя), до стола на Национална спортна академия „Васил Левски”, находящ се в ВУСБ – Равда, община Несебър, Област Бургас.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197 ал.1 т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф.Пенчо Георгиев Гешев

VIII.2) Длъжност

Ректор