Версия за печат

01158-2017-0009

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1303161400049

BG323, Клон-Териториално поделение Пристанище Русе на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2, За: инж. Пенчо Петков – зам. директор на Клон - ТП Пристанище Русе, ДП „Пристанищна инфраструктура”, България 7000, Русе, Тел.: 082 818994, E-mail: p.petkov@bgports.bg, Факс: 082 821862

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/203.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-01-54 от 04.09.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2017-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Осигуряване на независимо водоснабдяване на II-ри участък в пристанищен терминал Русе-запад“ Предвидените работи за обекта включват: изграждане на нов водопровод – отклонение от съществуващ водопровод ф 150 мм. За целта е изработен проект, който е съгласуван, одобрен и са издадени две разрешителни за строеж. Проектът е разделен на две части.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 17/30.10.2017 г. История от 30.10.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, „Евро строител 1“ ЕООД, район Одесос, ул. „Братя Тедески“ №№ 16, България 9000, Варна, Тел.: 052 612690, E-mail: evrostr1@abv.bg, Факс: 052 612690

Интернет адрес/и:

URL: www.evrostr1.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Осигуряване на независимо водоснабдяване на II-ри участък в пристанищен терминал Русе-запад“, разделен на две части: I-ва част – „ Уличен водопровод по ул. „Матей Стойков“ за пристанищен терминал Русе-запад, II-ри участък, от опорна точка (о.т.) 636, към поземлен имот с идентификатор 63427.3.4, кв. ЗПЗ, гр. Русе“, с дължина на водопровода L=1118 м и разрешение за строеж № 469 от 29.11.2016 г.; II-ра част – „Площадков водопровод в поземлен имот с идентификатор 63427.3.4 – пристанищен терминал Русе-запад, II-ри участък, кв. ЗПЗ, ул. „Матей Стойков“, гр. Русе“, с дължина на водопровода L=586 м и разрешение за строеж № 468 от 29.11.2016 г. Конкретните видове и количества строително-монтажни дейности са посочени в Техническата спецификация и количествената сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предложението за изпълнение на СМР на обекта, които са неразделна част от договора.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

08.11.2017 г. 

Крайна дата

06.03.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
355890.86 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

06.03.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
355890.86 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Съгласно чл. 7, ал. 1 от договора, срока за изпълнение започва да тече от датата на съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Протокол за откриване на строителната площадка е съставен и подписан на 08.11.2017 г. Изградения водопровод е въведен в експлоатация с разрешение за ползване, издадено на 06.03.2018 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.03.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Стоян Борисов Христов
VII.2)
Длъжност: Директор на Клон ТП Пристанище Русе