Версия за печат

00164-2017-0035

BG-София: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

Министерство на отбраната, Дякон Игнатий №3, За: инж. Петър Нелов, Република България 1000, София, Тел.: 00359 2920794, E-mail: p.nelov@mod.bg, Факс: 00359 29880611

Място/места за контакт: главна дирекция Инфраструктура на отбраната

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/.

Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

1789/„Хидроизолация на външните стени и покрива на съоръжение – връх Ботев, Стара планина”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
връх Ботев, Стара планина
Код NUTS: BG4
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на обществената поръчка е разкриване на покрив и стени на вкопано съоръжение до кота -3.00 метра, направа на нова хидроизолация на покрива и на стените на съоръжението, съгласно подробна количествена сметка.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
268311 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Ускорена ограничена

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Организация и изпълнение на поръчката; тежест: 60
Критерий: Ценово предложение; тежест: 30
Критерий: Срок за изпълнение; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация за поръчки в областта на отбраната и сигурността
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2017/S 196 - 403744 от 12.10.2017 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: ВИ-06-8/08.03.2018 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
Възложена е поръчка/обособена позиция

ДА

V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

05.02.2018 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Хайтови Сие ООД, Софроний Врачански 2А, България 1303, София, Тел.: 02 9803344, E-mail: office@haitovi.com, Факс: 02 9789389

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 270000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 268311 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Кандидат или участник се отстранява от участие в процедурата при следните условия: 1. При наличие на обстоятелствата по чл.157, ал.1 и ал. 2, т. 1-6 от ЗОП. При прилагане на основанията за отстраняване по чл. 157, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП не могат да се прилагат мерките за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП; 2. При липса на декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). 3. При наличие на обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и ал.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). 4. При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал.1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) след изтичане на срока по §14 от ПЗР на този закон, ако не са привели дейността си в съответствие с изискванията му подлежат на отстраняване, а ако процедурата е приключила и е сключен договор, то последиците за него са съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона. 5. При установяване на несъответствие с изискванията и условията, посочени от Възложителя така, както са формулирани в обявлението за обществената поръчка и настоящата документация. 6. При наличие на основание по чл. 107 от ЗОП и чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.03.2018 г.