Версия за печат

00859-2018-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 128 от дата 19.03.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000670616

BG411, Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, бул. Христо Смирненски 1, За: Стефан Кръстанов - Експерт обществени поръчки, България 1046, София, Тел.: 02 8665043, E-mail: krstanov_zop@uacg.bg, Факс: 02 9631796

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uacg.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uacg.nit.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от ОПРР 2014-2020 г.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е с обект строителство по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, буква „а” от ЗОП за проектиране и изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1 от ЗОП, с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от ОПРР 2014-2020 г., както следва: - Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект Блок 11–Западно крило (Ректорат), Блок 11а - Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) и прилежащото дворно пространство, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София; - Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект Физкултурен салон със сервизни помещения, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Обществената поръчка се финанира по Проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г.“ и от собсвено финансиране, в съотношение 97,18 на сто от БФП и 2,82 на сто от собствено финансиране.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2223363.18 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, на свободна конкуренция, на пропорционалност и на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на възложителя

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р инж. Иван Димитров Марков

VIII.2) Длъжност

Ректор на УАСГ