Версия за печат

00164-2017-0046

BG-София:

Информация при производство по обжалване

Доставки


І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий, 3, За: Лазар Узунов, Вануату 1092, София, Тел.: 02 9220654, E-mail: l.uzunov@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-066.


ІI: Информация за обществената поръчка

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

00164-2017-0046

ІI.2) Обект на поръчката

Доставки

ІI.3) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Доставка на обувки и полушуби кожени по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка на обувки-боти и половинки; Обособена позиция № 2 - Доставка на обувки летателни черни от лицева кожа; Обособена позиция № 3 - Доставка на полушуби кожени.


IІI: Информация за обжалване

ІII.1) Информацията се отнася за

Една или повече самостоятелно обособени позиции

Обособената позиция, за която се отнася информацията

Обособена позиция № 1- Доставка на обувки-боти и половинки и Обособена позиция № 2 - Доставка на обувки летателни черни от лицева кожа.

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Действие/бездействие на възложителя


IV: Дата на изпращане на настоящата информация

16.03.2018 г. 


V: Възложител

V.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

V.2) Длъжност

Министър на отбраната