Версия за печат

00164-2018-0003

BG-София:

Информация при производство по обжалване

Доставки


І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Ц. Белниколов, Вануату 1092, София, Тел.: 00359 29220648, E-mail: ts.belnikolov@mod.bg, Факс: 00359 29879693

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/.


ІI: Информация за обществената поръчка

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

00164-2018-0003

ІI.2) Обект на поръчката

Доставки

ІI.3) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца за доставка на леки витлови учебно-тренировъчни самолети и съпътстващите ги доставки и услуги включващо: Изпълнението на следните доставки и свързаните с тях услуги, съгласно ТСЛ 66.2522.16 (Приложение № 10 от документацията за участие): 1. Доставка на леки витлови учебно-тренировъчни самолети - 4 броя; 2. Доставка на полетен симулатор (тренажор) – 1 брой; 3. Доставка на авиационно-техническо имущество, консумативи и разходни материали - осигуряващи експлоатация на самолетите за не по-малко от 400 часа нальот на един самолет за една година (общо 1600 часа за четири самолета); 4. Доставка на пълен комплект инструменти и средства за наземно обслужване на самолетите, силовата установка и авиониката на самолетите - осигуряващи провеждане на нормална/ежедневна летателна дейност и планови и непланови инспекции - on the route and in the hangar; 5. Доставка на контролно-проверовъчна апаратура и контролно-измервателна апаратура необходима за обслужване на самолетите; 6. Обучение на летателен състав - 4 инструктора; 7. Обучение на авиационен инженерен състав - 20 човека.


IІI: Информация за обжалване

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Решение за откриване


IV: Дата на изпращане на настоящата информация

12.03.2018 г. 


V: Възложител

V.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

V.2) Длъжност

Министър на отбраната на Република България