Версия за печат

01915-2018-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

41. Социология


Решение номер РД-ПР-01 от дата 02.03.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831910252

BG411, Българска агенция за инвестиции, ул. Аксаков № 31, За: Даниела Кунева, България 1000, София, Тел.: 02 9855559, E-mail: d.kuneva@investbg.government.bg, Факс: 02 39801320

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.investbg.government.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html.

I.2) Вид на възложителя

Национална агенция/служба

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Актуализиране на средносрочна маркетингова програма и разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави/ BG16RFOP002-2.006-0002, с две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Актуализиране на средносрочна маркетингова програма“ и Обособена позиция № 2: „Разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

предмета на настоящата обществена поръчка са вкл. две обособени позиции, като тяхното изпълнение вкл. 1. По Обособена позиция № 1: Дейност 1: Идентифициране на ключови сектори и индустрии с висок и с потенциално висок интерес за привличане на ПЧИ в България; Дейност 2: Изготвяне на маркетингови анализи на база на проведени емпирични изследвания на нагласите към България като инвестиционна дестинация; Дейност 3: Изготвяне на ситуационен анализ на България като инвестиционна дестинация с фокус върху перспективите за развитие на ключови индустрии в България с висок потенциал; Дейност 4: Изготвяне на стратегическа рамка на маркетинговата програма 2018-2023; Дейност 5: Окомплектоване на първоначална версия на маркетинговата програма 2018-2023 и предаване на възложителя за съгласуване; Дейност 6: Отразяване на предоставените от възложителя коментари и забележки, окончателно окомплектоване и предаване на актуализираната маркетингова програма 2018-2023. 2. По Обособена позиция № 2: Маркетинговият стратегически план трябва да предложи детайлно разпределение на медийните и маркетинговите дейности за популяризиране на предимствата за инвестиране в България и позиционирането на страната за целевите държави и индустрии. Изпълнителят следва да извърши общо три годишни актуализации на плана - по една за години 2018, 2019, 2020, стъпвайки върху резултатите от годишните актуализации на емпиричните изследвания за нагласите към България като инвестиционна дестинация. Всеки участник трябва да предложи методология и обхват на маркетинговия стратегически план. Те следва да са съдържателно и функционално обвързани с маркетинговата програма.Минималните изисквания към съдържанието на плана:, са посочени в Техническата спецификация. Отделните дейности, както и всички изисквания към изпълнението по двете обособени позиции са посочени подробно и изчерпателно в Техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект BG16RFOP002-2.006-0002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 517000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал, 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.03.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стамен Стаменов Янев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции