Версия за печат

00652-2018-0004

BG-Септември:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

4. Строителни конструкции


Решение номер 274 от дата 28.02.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Ива Дачева, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/143-96-00-5-18.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 (три) обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на оборудване за двор и оборудване за сондаж на дворно място в СОУ „Христо Ботев”, гр. Септември; Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на оборудване за система за видеонаблюдение на СОУ „Христо Ботев”, гр. Септември. Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на вътрешно обзавеждане за СОУ „Христо Ботев”, гр. Септември.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането на обществената поръчка се осъществява по «Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.», Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №: 13/07/2/0/00220/30.11.2017г., проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 537898.71 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определят Техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност съгласно предвидените прагове в чл.20, ал.1 от ЗОП, обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Явор Георгиев Митев

VIII.2) Длъжност

За Кмет на община Септември, съгласно Заповед №: 097/01.02.2018г., и с делегирани правомощия по чл. 7 от ЗОП, съгласно Заповед №1135/01.08.2017 г.