Версия за печат

01158-2018-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

5. Хидроинженерство


Решение номер РД-10-3 от дата 26.02.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход No 69, ет. 4, За: инж. Наташа Ценева - директор дирекция Инфраструктура, акватория и собственост, България 1574, София, Тел.: 02 8079937, E-mail: n.ceneva@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/224.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка предвижда извършване на драгажни работи в акваторията на корабно място 1А в Пристанищен терминал Варна-Запад до параметри, необходими за безопасното маневриране и приставане на предвидените за обработка кораби и изграждане и монтиране на втора плаваща котва. Площта за коригиране на дъното на акваторията възлиза на 8 000 м2. Дълбочината на акваторията, която трябва да се осигури е на кота -10,90 черноморска система (-11,18 БС), а допустимата прекопка е 0,4 м. под зададената кота. Обемът на изкопните земни маси е около 67 000 м3 без допустими прекопки, който е определен на база извършените от ДППИ и показани на приложения чертеж хидрографски промери. Котите на чертежа са в Черноморска система. Земните маси за драгиране са I-ва категория – торф, III-та категория – тиня и IV-та категория – глина. Депонирането на изкопните маси ще се извършва на регламентирани от компетентните органи депа, като осигуряването му е задължение на Изпълнителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

Показателите за оценка на офертите:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Изпълнението на настоящата поръчка не може да бъде разделено в обособени позиции, тъй като изкопните и монтажни работи се извършват в една териториално обособена зона с площ 8000 кв.м. От спецификата на основните дейности (драгиране на земни маси от дъното на акваторията на кейово място 1А, извозване и депониране; направа на мъртва котва и монтиране в предварително изкопан котлован и обратно засипване; доставка и монтаж на швартова бочка и котвени вериги към мъртвата котва) е видно, че посочените дейности технически и технологично са взаимносвързани и обусловени помежду си във времева последователност и в своята съвкупност трябва да осигурят очаквания от възложителя краен резултат - изцяло коригирано дъно на акватория и монтирани швартови устройства в района на кейово място 1А.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. С цел осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност и свободна конкуренция, изборът на изпълнител ще бъде осъществен посредством провеждане на открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава пред Комисия за защита на конкуренцията от всяко заинтересовано лице в срока, указан в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ангел Борисов Забуртов

VIII.2) Длъжност

Генерален директор