Версия за печат

01755-2017-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000692381

BG411, Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация Панчарево ЕООД, кв. Панчарево, ул. Кокалянско ханче №1, За: Д-р Андрей Андреев, България 1191, София, Тел.: 0888 685493, E-mail: sbdplr_pancharevo@abv.bg, Факс: 02 9923407

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://sbplr-pancharevo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/sbplr-pancharevo-501/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 03.08.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01755-2017-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР "Панчарево" ЕООД - 20000 (двадесет хиляди) литра (+; - 20%)


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 413 от 25.08.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ВИГОР - 7 ЕООД, жк Младост 1, бл.53, вх.2, партер, ателие 1., България 1000, София, Тел.: 02 4900946, E-mail: dpetkov@vigor7.com, Факс: 02 8754139

Интернет адрес/и:

URL: www.vigor7.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР "Панчарево" ЕООД - 20000 (двадесет хиляди) литра (+; - 20%)

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
32340 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

23.01.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
34065 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Приключване на договора за обществена поръчка по чл.79, ал.1 от ЗОП поради изчерпване на заявените според спесификацията на борсовия договор количества от газьол за отопление и комунални цели, за отоплителната инсталация на СБПЛР Панчарево ЕООД - 20000 (двадесет хиляди) литра (+; - 20%)


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

21.02.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Д-р Андрей Иванов Андреев
VII.2)
Длъжност: Управител