00496-2018-0034

BG-Сандански:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 0105-РД04-0124 от дата 19.02.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1210150561149

BG413, Агенция за социално подпомогане- София чрез Дирекция Социално подпомагане - Сандански, ул. Македония 53, За: Елеонора Борисова Петкова - Сливкова, България 2800, Сандански, Тел.: 0746 30581, E-mail: dsp-sandanski@asp.government.bg, Факс: 0746 30661

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.asp.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2286&_pprocou_WAR_asp_delta=10.

I.2) Вид на възложителя

Национална агенция/служба

I.3) Основна дейност

Социална закрила


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда на ТД на АСП - Дирекция "Социално подпомагане" - Сандански, с адрес гр. Сандански, ул. "Македония" 53

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за административната сграда на Дирекция „Социално подпомагане” – Сандански, находяща се на адрес гр. Сандански, ул.”Македония" 53. Сградата е предоставена на ДСП - Сандански с Договор № ФС01-49 от 24.04.2013 г. за временно и безвъзмездно управление за срок от 10 /десет/ години имот - публична общинска собственост, представляващ втори етаж от сграда, считано от датата на подписване на договора. Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договор. Максимално допустимата стойност на настоящата поръчка е в размер на 860.40 лв. /осемстотин и шестдесет лева и цетиридесет стотинки/ без ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 860.4 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.193 от Закона за водите (ЗВ), (обн.ДВ.,бр.67 от 27.07.1999г., в сила от 28.01.2000г., изм. ДВ., бр.52/08.07.2016г.), обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, предмет на настоящата поръчка се уреждат със Закона (ЗРВКУ) (обн.в ДВл, бр.18 от 25.02.2005г., изм. И доп. В ДВ., бр.58 от 31.07.2015г.) и при спазване изискванията на ЗВ. На основание чл.198, ал.1 от ЗВ стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ, както в ал.2 се посочва, че в границите на една обособена територия, само един ВиК оператор, може да осъществява дейностите по ал.1, в т.45 на Решение №РД-02-14-2234/22.12.2009г. (обн. В ДВ., бр., 7/2010г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройство е обявена обособена територия на действие на ВиК операторите, техните обхвати и граници. В решението е обявена обособена територия на действие на оператора „УВЕКС" ЕООД - Сандански като единствен оператор на територията на община Сандански, който притежава изключителни права. Това изключва алтернативен начин за възлагане на обществена поръчка и е налице основанието на чл.79, ал.1, т.3, буква „в” от ЗОП. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 860.40 лв. без ДДС, а общата прогнозна стойност на всички поръчки със сходен предмет, предвидени за възлагане в териториалните структури на системата на АСП в област Благоевград през настоящата година е в границите на стойностите по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП. С оглед гореизложеното следва да бъде проведена процедура на пряко договаряне, съгласно чл.18, ал.1, т.13 във връзка чл.20, ал.2, чл.182, ал.1 и чл.79, ал.1, т.3 буква „в” от ЗОП и при условията на чл.65, ал.1 от ППЗОП с предмет „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води” за административната сграда на Дирекция „Социално подпомагане” – на адрес гр. Сандански, ул.”Македония" 53, предоставена с Договор № ФС01-49/24.04.2013г. за временно и безвъзмездно управление за срок от 10 /десет/ години имот публична общинска собственост. С оглед на гореизложеното, следва да бъде проведена процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне. На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП, не са приложени разпоредбите на чл. 64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП и покана за участие няма да се изпраща, както и няма да се назначава комисия за провеждане на процедура, тъй като ще се сключва договор на основание чл.79, ал.1, т.3, буква „в” от ЗОП, с дружество притежаващо изключителни права за осъществяване дейностите, предмет на настоящата поръчка – „УВЕКС" ЕООД - Сандански.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП не са приложими разпоредбите на чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП и покана за участие няма да се изпраща, както и няма да се назначава комисия за провеждане на процедура, тъй като ще е сключен договор на основание чл.79, ал.1, т.3, буква”в” от ЗОП, с дружество притежаващо изключителни права за осъществяване на дейностите, предмет на настоящата поръчка – „УВЕКС" ЕООД– Сандански. Договорът ще бъде сключен при „Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от оператора „УВЕКС" ЕООД - Сандански.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренциятаКомисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, факс: 02 9807315, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗС в 10-дневен срок от публикуването му при условията на чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Елеонора Борисова Петкова - Сливкова

VIII.2) Длъжност

Директор на Дирекция "Социално подпомагане" - Сандански, съгласно пълномощно № РД05-177/15.04.2016 г.