Версия за печат

00272-2018-0001

BG-С.РУЖИНЦИ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 95 от дата 13.02.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000159682

BG311, ОБЩИНА РУЖИНЦИ, С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31, За: ЕВТИМ ЕВТИМОВ, България 3930, С.РУЖИНЦИ, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/71-2018-02-08-11-24-11.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка чрез стокова борса на горива /бензин А95Н и дизелово моторно гориво/, смазочни материали и консумативи за моторните превозни средства на община Ружинци, чрез използване на карти за безналично плащане”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Общото количество на доставяното гориво е : бензин А95Н - 500 литра ±20% и дизелово гориво – 58 000 литра ±20% от бензиностанции на продавача, както на територията на Община Ружинци, така и на територията на Република България. Количествата са прогнозни и са на база потреблението за минал период, като крайният Купувач ще ги усвоява според нуждите си, като може да заявява доставка под/над обявеното количество, а крайният Продавач приема, че няма да има претенции в случай, че обемът на сделката не бъде реализиран точно. Продавачът се задължава през време на срока на договора да притежава минимум една бензиностанция(собствени и/или наети) на територията на община Ружинци, която да предлага всички горива предмет на договора, чрез карти за безналично плащане. Борсовият договор ще бъде сключен за срок от 12 месеца, считано от датата на подписване на договора. Обектът на обществената поръчка е доставка на течни горива, осъществявана чрез покупка съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Горивата трябва да отговарят на БДС и изискванията за качество, посочени в Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В конкретният случай се касае за зареждане на горива от бензиностанция/ии, която/ито се намират на територията на община Ружинци, където Възложителят изпълнява основната част от дейността си, и където се използват неговите МПС. Практиката е всяка бензиностанция да продава всички видове горива – дизел и бензин. Във връзка с изложеното и факта, че предмета на поръчката попада в един клас, съгласно общия терминологичен речник и не включва разнородни дейности/доставки поради, не е целесъобразно и няма причина поръчката да се разделя на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 106283 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от министъра на финансите и одобрен от Министерския съвет. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП. Списъкът е одобрен от Министерски съвет с ПМС № 347 от 8 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. , параграф 3, за изменение на ПМС № 191 от 29 юли 2016 г. за одобряване на списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от Закона за обществените поръчки (изм. ДВ., бр. 99 от 13 Декември 2016 г.), в сила от 13.12.2016 г.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се провежда по правилата на съответната стокова борса и приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП. Не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица, съгласно чл.64, ал. 1 и чл.65, ал. 1 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Във връзка с осъществяване на контрол върху процедурите на договаряне, на основание чл.134 от ППЗОП доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящото решение няма да бъдат изпращани, тъй като същите са обективирани в Закона за обществените поръчки и в ПМС № 347 от 8 декември 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. , параграф 3, за изменение на ПМС № 191 от 29 юли 2016 г. за одобряване на списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от Закона за обществените поръчки (изм. ДВ., бр. 99 от 13 Декември 2016 г.), в сила от 13.12.2016 г. и са достъпни в електронен публичен, безплатен регистър поддържан от Държавен вестник http://dv.parliament.bg/DVWeb/searchDV.faces Финансиране на обществената поръчка ще се осъществява със средства по бюджета на Община Ружинци и целеви средства. На основание чл. 65, ал.1 от ППЗОП, Възложителят няма да прилага чл. 64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП (не одобрява и не изпраща покана за участие в процедурата). На основание чл. 65, ал.2 от ППЗОП, договорът за обществена поръчка ще бъде сключен след влизане в сила на решението за откриване на процедурата.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП - от публикуване на решението за провеждане на процедура на договаряне без обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Иванов Александров

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Ружинци