Версия за печат

00072-2018-0003

BG-Карлово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 3 от дата 09.02.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471365

BG421, ОБЩИНА КАРЛОВО, ул. Петко Събев № 1, За: Цветана Метаксинова, България 4300, Карлово, Тел.: 0331 54580, E-mail: metaksinova@karlovo.bg, Факс: 0331 54581

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.karlovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.karlovo.bg/index.php?option=com_content&Itemid=590&catid=91&id=4970&lang=bg&view=article.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на Община Карлово“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществен превоз на пътници по утвърдено маршрутно разписание за автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на Община Карлово

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не следва да бъде разделена на обособени позиции, тъй като част от автобусните линии са по–рентабилни, с по-голям пътникопоток и интензитет, поради което са предмет на засилен интерес, докато за друга част от тях това не може да се посочи. Възложителят, като публичен орган, който предоставя на избрания изпълнител възможност да оперира по линиите от общинската, областната и републиканска транспортна схема, е заинтересован всички линии по тези схеми да бъдат обезпечени от избран превозвач и всички граждани на територията на общината да получат равен достъп до обществен превоз при една и съща база за ценообразуване, за услугата за всички населени места от територията на общината. Разделянето на поръчката на обособени позиции е твърде вероятно да доведе до нежелан за Възложителя краен резултат, а именно – за част от линиите да не се подадат оферти, респ. да не се избере превозвач. Това не бива да се допуска, защото поръчката е за услуга изцяло в интерес и за нуждите на гражданите, а не за нуждите на Възложителя. Още повече, че за част от гражданите на общината общественият превоз с автобус е без алтернатива. Невъзлагането на част от линиите ще доведе и до невъзможност за изпълнение на действащите маршрутни разписания като цяло. В този смисъл намирам за нецелесъобразно разделянето на поръчката на обособени позиции и считам, че с възлагането й като цяло, в по-голяма степен ще защитим обществения интерес. Същевременно икономическите оператори ще бъдат мотивирани да предложат балансиран подход при оферирането, с което като краен резултат ще се предотвратят големи ценови разлики за една и съща услуга по сходни като разстояние линии.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Антон Дзанев Минев

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет на Община Карлово, упълномощен със Заповед за упълномощаване № 33 от 16.01.2018 г.