Версия за печат

00159-2018-0002

BG-ДОБРИЧ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 91 от дата 09.02.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ №20, За: ЕМИЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВА АТАНАСОВА - СТ.ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС, България 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-06022018-222?preview=true.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в населените места на територията на община Добричка

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в тридесет и седем населени места от община Добричка“ Изработват се четиридесет и осем инвестиционни проекта за рехабилитация на четиридесет и осем улици в тридесет и седем населени места на територията на община Добричка. Обособена позиция № 2 – „Изработка на инвестиционни проекти за изграждане на ограничители на скоростта по уличната мрежа в три населени места на община Добричка”. Изработват се три инвестиционни проекта за изграждане / монтиране върху платното за движение на седем изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движение в селата Карапелит, Орлова могила и Хитово.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 22333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотив и правно основание по ЗОП – прогнозната сума за 2018 година, определена за извършване на услугата „Изработка на инвестиционни проекти“ е в праговете на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, което е предпоставка да се проведе процедура за избор на изпълнители по съответните обособени позиции съгласно чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП – публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

VIII.2) Длъжност

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УПЪЛНОМОЩЕН СЪС ЗАПОВЕД №675/20.06.2016 ГОДИНА