00109-2016-0015

BG-Благоевград:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000024695

BG413, Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев №1, За: Костадин Марулевски - Младши юрисконсулт ОП, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 867726, E-mail: kmarulevski@blgmun.com, Факс: 073 884451

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РП-16 от 07.04.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00109-2016-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП или общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. За обособените позиции от 1 до 70 включително ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя. За обособени позиции ОП 71, ОП 72 и ОП 73 ще се изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 98-00-298 от 11.11.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, НСК СОФИЯ ЕООД, ЖК. СВЕТА ТРОИЦА, БЛ. 339, ВХ. Г, ЕТ. 6, АП. 107, България 1330, София, Тел.: 00359 29530816, E-mail: office@nsksofia.eu, Факс: 00359 29530816

Интернет адрес/и:

URL: www.blgmun.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. Обособена позиция №4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 4 вх. А и вх. Б, № 5 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

11.11.2016 г. 

Крайна дата

29.01.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
809439.5 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

29.01.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
786616.38 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 14819.14 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Недовършени видове СМР, отразени в протокол от 30.03.2017 г. съставен от управителя на "НСК София" ЕООД и представители от строителния и инвеститорския контрол на "Благоевград инвест 2016" ЕООД.

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.02.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Иво Тодоров Николов
VII.2)
Длъжност: Заместник-кмет по икономика и финанси, оправомощен със Заповед №36-ЧР/01.02.2018 г. на Кмета на Община Благоевград