Версия за печат

00038-2018-0003

BG-Габрово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 12 от дата 01.02.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Миряна Христова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.gabrovo.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/450-.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставките по всяка една обособена позиция, предмет на настоящата поръчка, включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените материали. Посочените прогнозни количества са приблизителни и възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заяви в пълен обем даденото прогнозно количество стока, както и да заявява доставки на стоки след достигане на посочените за тях прогнозни количества, до достигане на общата стойност на договора. Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки, в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на проекта на договор – част от документацията за участие. Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица. Възложителят приема и заплаща само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора. Място на доставка – до съответния обект на структурното звено (съгласно Приложението към настоящата спецификация) или до строителен обект на територията на Община Габрово, посочен в писмената заявка на представители на Възложителя. В зависимост от конкретните си потребности, Възложителят може да прави промяна в списъка на обектите, като добавя нови или вади съществуващи Конкретните задачи по обособени позиции са посочени в Техническите спецификации, част от документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 122000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

При провеждане на открита процедура с предмет: „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет по обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Периодични доставки на пътни, отводнителни, обезопасителни и бетонови материали и изделия“ Обособена позиция № 2: „Периодични доставки на зидарски и мазачески, настилки, облицовъчни, лепила, пирони и други довършителни материали и изделия“ Обособена позиция № 3: „Периодични доставки на бояджийски материали и други“ Обособена позиция № 4: „Периодични доставки на покривни и тенекеджийски материали“ Обособена позиция № 5: „Периодични доставки на ВиК материали и други части“ Обособена позиция № 6: „Периодични доставки на Ел. материали“, открита с Решение № 145/13.11.2017 г. на кмета на Община Габрово, изменена с Решение №170/18.12.2017г. на кмета на Община Габрово, по обособени позиции №1, №2 и №4 не е подадена нито една оферта, а по обособена позиция №3 единствената подадена оферта е неподходяща. Процедурата по обособени позиции №1, №2 и №4 е прекратена с Решение № 2 от 10.01.2018 г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а по обособена позиция №3 е прекратена с Решение № 6 от 12.01.2018 г. на Кмета на Община Габрово на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП , във връзка с чл. 107, т. 2 от ЗОП. Тъй като доставката на тези продукти е безспорно необходима, Възложителят използва законовата възможност, дадена му съгласно разпоредбата на чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП, да открие процедура при първоначално обявените условия за избор на изпълнител.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

СИКО –С ООД; МАКС МАТИРИАЛС ООД; МИРА 21 ООД; ПАРОС ООД; КОМО-КОМЕРС ЕООД; ДИМАС АД ; ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД ; ЕТ ПРОЕКТСТРОЙ-ПЕТЪР ПЕТРОВ

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 145 от 13.11.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00038-2017-0061

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.02.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Таня Венкова Христова

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Габрово