Версия за печат

02711-2018-0040

BG-Провадия:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 20 от дата 31.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120111

BG331, ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен, кв.Север, За: инж.Христина Манолова-зам.директор при ТП ДГС Провадия, България 9200, Провадия, Тел.: 0518 42170, E-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg, Факс: 0518 42176

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82ovF-czr.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на услуга, включваща товаро- разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДГС Провадия“ за 2018 година, съгласно техническа спецификация“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Извършване на услуга, включваща товаро- разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДГС Провадия“ за 2018 година, съгласно техническа спецификация“ ВИД НА УСЛУГИТЕ– услугите, предмет на обществената поръчка включват: 1.дейности по товарене, разтоварване и транспорт на прогнозно количество от 130 пр.м3 дървесина от ДГТ на територията на ТП ДГС Провадия до административен адрес на ТП ДГС Провадия, находящ се в гр.Провадия, обл.Варна, кв.“Север“. 2. Посочените количества са прогнозни и Възложителят не се ангажира с усвояването на същите след сключването на договор. Изпълнението на услугите се извършва единствено и само след заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно посочените условия и до определеният максимален прогнозен финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2200 лева без ДДС. За посочената стойност се сключва договор, но Възложителят не се ангажира с усвояването й в пълен обем. Услугите ще бъдат заявявани в случай на необходимост и нужда на Възложителя, в рамките на предвидения финансов ресурс.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на услугите не предполага разделянето й на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 78200 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП- гр. Шумен за 2018 година в размер от 78200 лева без ДДС по т.18- товаро – разтоварни дейности и транспорт работници ЛКМ и друг транспорт от Раздел "Услуги" на Приложение №1 към Заповед №467/19.12.2017г . на директора на Североизточно държавно предприятие - гр.Шумен .


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотиви за избор на процедура Публично състезание за възлагане на обществената поръчка: прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване е 2200 (две хиляди и двеста ) лева без ДДС и при изчисляване на същата Възложителят е включил всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС), които са му известни към този момент. Предметът на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление. Налице са възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП за публично състезание. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат най - добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата процедура се възлага на основание Заповед №467/19.12.2017г . на Директора на СИДП ДП – Шумен.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 , т.4 от ЗОП жалби могат да се подават пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от: 1.изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2. получаване на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Живко Драгомиров Живков

VIII.2) Длъжност

директор на ТП ДГС Провадия