00753-2017-0014

BG-Свищов:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=137.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 285-РД-01-03 от 21.03.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00753-2017-0014
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обект на възлагане е доставка и монтаж на следните артикули: 1. Шкафове за съхранение на документи – 2 броя; 2. Шкафове за съхранение на материалите – 3 броя; 3. Шкаф за карти – 2 броя; 4. Шкаф на колела – Арт кабинет – 1 брой; 5. Секция за книги без гръб-етажерка – 2 броя; 6. Библиотечна секция без гръб – 3 броя; 7. Гардероб четирикрилен със закачалки – 2 броя; 8. Офис бюра – 2 броя; 9. Маса ученическа двуместна – 15 броя; 10. Маса ученическа двуместна – 25 броя; 11. Едноместна маса статив за рисуване – 15 броя; 12. Едноместна маса статив за рисуване – 30 броя; 13. Преподавателско бюро – 1 брой; 14. Компютърно бюро – 12 броя; 15. Офис столове – 8 броя; 16. Стол ученически, дърво – 91 броя; 17. Стол ученически, тапициран – 15 броя; 18. Щори -вътрешни, хоризонтални, алуминиеви – 185 кв.м; 19. Затъмняваща завеса с корнизи – 8 кв.м.; 20. Плътни пердета - 15 кв.м; 21. Огледала за зала репетиции – 10 броя; и други.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 94-Д-544 от 12.06.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Българска училищна индустрия ООД, ул. Родопски извор № 40, вх. В, ет. 3, ап. 32, България 1680, София, Тел.: 02 4011000, E-mail: office@smartbusiness.bg, Факс: 02 4011000

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Избор на доставчик на офис оборудване и обзавеждане“ по проект: „Да успеем всички заедно“, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ .

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

12.06.2017 г. 

Крайна дата

29.01.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
19196.2 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 85% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

29.01.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
19196.2 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.01.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Пламен Стефанов Петков
VII.2)
Длъжност: Зам.-Кмет "БИП" на Община Свищов, упълномощен със Заповед №244-РД-01-03/16.03.2017 год. на Кмета на Община Свищов