00164-2018-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

72. Военно дело


Решение номер 7 от дата 17.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: Ц. Белниколов, България 1092, София, Тел.: 00359 29220648, E-mail: ts.belnikolov@mod.bg, Факс: 00359 29515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Сключване на рамково споразумение за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца за доставка на леки витлови учебно-тренировъчни самолети и съпътстващите ги доставки и услуги

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Рамковото споразумение по предмета на обществената поръчка включва изпълнението на следните доставки и свързаните с тях услуги съгласно ТС Л 66.2522.16 (Приложение № 10 от документацията): 1. Доставка на леки витлови учебно-тренировъчни самолети - 4 броя; 2. Доставка на полетен симулатор (тренажор) – 1 брой; 3. Доставка на авиационно-техническо имущество (АТИ), консумативи и разходни материали - осигуряващи експлоатация на самолетите за не по-малко от 400 часа нальот на един самолет за една година (общо 1600 часа за четири самолета); 4. Доставка на пълен комплект инструменти и средства за наземно обслужване на самолетите, силовата установка и авиониката на самолетите - осигуряващи провеждане на нормална/ежедневна летателна дейност и планови и непланови инспекции - on the route and in the hangar; 5. Доставка на контролно-проверовъчна апаратура (КПА) и контролно-измервателна апаратура (КИА) необходима за обслужване на самолетите;6. Обучение на летателен състав - 4 инструктора; 7. Обучение на авиационен инженерно-технически състав (АИТС) - 20 човека. Посочените количества за Доставки/Услуги могат да бъдат намалявани, като Възложителят си запазва правото да не сключва някой конкретен договор към рамковото споразумение.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В конкретния случай не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Предметът на поръчката е неделим и всяка една дейност от предметния обхват е неразделно свързана с останалите.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2536667 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)- При възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да избират свободно открита или ограничена процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 00359 29884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 00359 29807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

VIII.2) Длъжност

Министър на отбраната на Република България