Версия за печат

02709-2018-0002

BG-с.Черни Осъм:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 8 от дата 25.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760069

BG315, СЗДП ТП ДГС-Ч.Осъм, ул Първи май 77, За: Гинка Василева, България 5620, с.Черни Осъм, Тел.: 0670 60404, E-mail: dgscho@abv.bg, Факс: 0670 60404

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180125nByQ8973427.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: стопанисване и управление на гори ДГФ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Черни Осъм .

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Черни Осъм .

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно разпоредбата на чл.20 ал2, т 2 от ЗОП, когато планираната обществена поръчка за услуга е на прогнозна стойност в диапазон от 70 000лева без ДДС до съответния праг по чл.20, ал.2 т1 буква б от ЗОП, а именно 264 033 лева без ДДС, възложителят прилага процедури по чл.18, ал.1, т.12 или т.13 на ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице основания за провеждане на пряко договаряне, както и че не са налице основанията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. С цел осигуряване на максимална публичност и постигане на най- добри за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по посочения вид процедура.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 9000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл.20 ал2, т 2 от ЗОП, когато планираната обществена поръчка за услуга е на прогнозна стойност в диапазон от 70 000лева без ДДС до съответния праг по чл.20, ал.2 т1 буква б от ЗОП, а именно 264 033 лева без ДДС, възложителят прилага процедури по чл.18, ал.1, т.12 или т.13 на ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице основания за провеждане на пряко договаряне, както и че не са налице основанията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. С цел осигуряване на максимална публичност и постигане на най- добри за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по посочения вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл.197, ал1,т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Красимир Иванов Цанин

VIII.2) Длъжност

Директор