Версия за печат

00575-2016-0004

BG-Раковски:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471543

BG421, ОБЩИНА РАКОВСКИ, пл. България № 1, За: Павел Гуджеров - Кмет на Община Раковски; Мариета Димитрова - Гл. юрисконсулт на Община Раковски, инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол, България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2260; 03151 2369; 03151 5058, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakovski.bg/page.php?20.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОПЗ - 5 от 12.04.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00575-2016-0004
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

“Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски с подобекти: „Изграждане на канализационна мрежа - II – ри етап” и „Канализационна помпена станция“ - финансирано по договор с Министерство на околната среда и водите - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда"


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 323 от 15.11.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, ТЕРРА ГРОУП ЕАД, бул. Източен № 48, ет. 6, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 399215, E-mail: terragroup@mail.bg, Факс: 032 399215

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

“Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски с подобекти: „Изграждане на канализационна мрежа - II – ри етап” и „Канализационна помпена станция“ - финансирано по договор с Министерство на околната среда и водите - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

7

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2291014.21 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

08.01.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2224205.28 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Настоящата информация се подава към днешна дата, тъй като окончателното плащане към Изпълнителя е било наредено на дата 22.01.2018г. след постъпване на средствата от ПУДООС по сметка на Община Раковски. (Допълнителни уточнения: Акт обр. 16 е с дата 08.01.2018г., а Разрешението за ползване е от дата 15.01.2018г.) Информацията е взета от строителния надзор и от счетоводството на Община Раковски.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

23.01.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Павел Андреев Гуджеров
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Раковски