Версия за печат

01158-2018-0003

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер РД -05-01 от дата 23.01.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG331, ДП Пристанищна инфраструктура, Клон ТП Пристанище Варна, пл. Славейков 1, За: Мая Казакова, България 9000, Варна, Тел.: 052 684602, E-mail: m.kazakova@bgports.bg, Факс: 052 52655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/220.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИИ И НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 5 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗАПАД - II ЕТАП

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител на СМР за „Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна – Запад – II етап”. Предвидените строителни работи се състоят от следните дейности: • Подготвителни дейности включващи : - натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище; - натоварване и извозване на метални отпадъци на депо до 30 км.; - натоварване и извозване на депо до 1 км. на ст.бетонови панели с приблизителни размери 200/300 см.; - натоварване и извозване на депо до 1 км. на ст.бетонови панели с приблизителни размери 100/200 см.; - разбиване на стоманобетонови елементи с багер с хидрочук,натоварване и извозване на сметище, вкл. такса сметище; - демонтаж на релси - релсов път с дължина 215м., вкл. нарязване през 6 метра; - разкомплектоване на релсов път (релси от траверси), вкл.сортиране по елементи; • Строителни конструкции - машинен изкоп неподходящ повърхностен слой 20 см. с извозване на сметище; - машинен изкоп земни маси слой 40 см. с извозване на депо до 2 км, вкл. разриване с булдозер; - доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 40/125, вкл. уплътняване на земно легло; - доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0/80; - направа на кофраж и декофраж за полета; - доставка и полагане на полиетилен; - армировка №10 през 20 см двойна скара; - бетонова настилка В40 XF3 с дебелина 20см, сулфатоустойчив; - доставка и полагане на XPS 2 см. за фуги; - доставка и монтаж на метални дюбели ф32-50см 3 бр/м; - доставка и монтаж на гофрирана тръба ф32-50см 3 бр/м; - обработка на бетонова повърхност с топинг и ротационни пердашки и четки; - доставка и полагане на импрегнатор против напукване; - фуги карета-рязане, продухване, почистване и запълване на фуги с полиуретаново въже и полимермодифициран битум; - доставка и полагане на геотекстил 800гр./м2; - лабораторни проби. • ВиК работи - машинен изкоп ширина до 1.2м и дълбочина до 1.6 м., вкл. натоварване и разтоварване на депо до 2 км.; - обратен насип и трамбоване през 0,2м; - доставка и монтаж на линейни отводнители с чугунова решетка с клас на натоварване F900 ширина на канавката В=500мм и Н=700мм с дължина от 1.0м; - направа на подложка с трошен камък; - направа и разваляне на кофраж за бетоново корито на линейни отводнители и кожух; - доставка и полагане на тръба PRAGMA DN200 SN8 в стоманобетонов кожух; - доставка и монтаж на уличен отток с чугунена решетка с клас на натоварване F900, вкл. кошница за отпадъци; - доставка и полагане на бетон В40; - направа на улични ревизионни шахти ф1000 с дълбочина до 2.0м чугунови капаци ф600; - доставка и полагане на тръба ф500 в бетонов кожух; - доставка и монтаж на армировка за линейни отводнители; - доставка и полагане на бетон В12.5; - ръчно къртене на стоманобетон; - изпитване плътността на канализацията. • Ел. работи - доставка и монтаж на метално разпределително табло за стена IP 55 - по чертеж; - доставка и монтаж на LED осветително тяло 500W, степен на защита IP67; - стойка за укрепване на осветително тяло към метална конструкция на стълб; - изготвяне на проект на ЖР стълб с Н=24, стълби и площадка, част констуктивна; - доставка и монтаж на ЖР стълб с Н=24, стълби и площадка на кота 22 м.; - доставка и монтаж на поцинкована (40-60м) кабелна скара 150/60 мм d=1мм с капак и монтажна система; - доставка и полагане в готов изкоп на гофрирана HDPE тръба тип KOPOFLEX с външен/ вътрешен диаметър 110/94 мм; - доставка и полагане в готов изкоп на гофрирана HDPE тръба тип KOPOFLEX с външен/ вътрешен диаметър 63/52 мм; - доставка на и полагане по метална констр. гофрирана HDPE тръба с UV защита тип KOPOFLEX с външен/ вътрешен диаметър 63/52 мм; - доставка и изтегляне в тръби на кабел тип: NYY 5x4 мм, NYY 5x16 мм, NYY 3x70+35 мм; - доставка и полагане по вертикална скара на кабел тип NYY3x2.5 мм; - доставка и монтаж на ревизионни кутии за заземление; - доставка и полагане в

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Строително-ремонтните работи, включени в настоящата поръчка, обхващат участък на територията на Пристанище Варна Запад, в тила на 5 к.м., ограничена от ЗС, тиловия път, кабелния канал над ТП4 и южният подкранов път за НИОМ. От спецификата на основните дейности е видно, че същите са технически свързани и технологично и обусловени помежду си и в своята съвкупност осигуряват целения от възложителя краен резултат - изцяло ремонтиран участък.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2600000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е 2 600 000 лв., а предметът на същата включва изпълнение на строителни и ремонтни работи, поради което поръчката попада в прага по чл. 20, ал. 1, т. 3, б. "а" ЗОП. Изборът на открита процедура позволява участие на неограчен кръг лица, независимо от правната им форма, като по този начин осигурява в максимална степен провеждане на поръчката при спазване на принципите за публичност и прозрачност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби , съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Руменов Николов

VIII.2) Длъжност

Директор, Клон ТП "Пристанище Варна"