Версия за печат

01158-2018-0002

BG-Лом:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 04-09-1#1 от дата 12.01.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG312, Клон-териториално поделение Лом на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, ул. Пристанищна №21, За: инж. Иван Иванов, България 3600, Лом, Тел.: 0971 68384, E-mail: office.lom@bgports.bg, Факс: 0971 66972

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/218.

I.4) Основна дейност

Друго: пристанищни дейности


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Всички видове строително монтажни работи, предвидени за изпълнение в обхвата на настоящата поръчка са концентрирани в югоизточната част на пристанище Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом в рамките на ПИ с идентификатор № 44238.507.1 по КК на гр. Лом. Изпълнението на поръчката изисква изпълнението на основни видове работи в пълно съответствие с изготвеният технически проект имащ следните части: ЧАСТ: Геология; ЧАСТ: Геодезия; ЧАСТ: Настилки; ЧАСТ: ВиК; ЧАСТ: Електрическа; ЧАСТ: ПБЗ; ЧАСТ: ВОД; ЧАСТ: ПУСО; ЧАСТ: Пожарна безопасност; Строежът е Първа категория, Втора група и за него е издадено Рарешение за строеж №1/08.03.2017 г. В обхвата на този обект ще бъде изградена ограда с дължина 418 м, стоманобетонови настилки, които се състоят от 4 основни типа настилки, паркинг, ВиК инсталация, електрическа инсталация и цялостно осветление на пътните настилки, зоните на кантарните устройства и портала.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид спецификата на обществената поръчка, същата не може да бъде разделена на обособени позиции. Възложителят счита, че не са налице предпоставки за разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, разделянето на същата обособени позиции не е целесъобразно, тъй като последното би се отразило на качеството и логическата взаимнообвързаност на предвидените с проекта СМР. Основен мотив за неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите по изпълнение на поръчката са систематично свързани, поради което обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции, тъй като това ще доведе в затруднение с изпълнение и отчитане на работите по обекта. Възложителят счита, че неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции няма да наруши един от основните принципи, залегнали в ЗОП, а именно „ свободна конкуренция”. Необособяването на настоящата процедура на позиции не би довело до необосновано предимство или необосновано да ограничи участието на стопанските субекти и по този начин всяко едно заинтересовано лице може свободно да участва и да представи своята оферта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обемът на предвидените дейности и съответният бюджет от 2 100 000.00лв. без ДДС, определен за изпълнение на предмета на поръчката, изискват провеждането процедура чрез "публично състезание" по реда на чл. 20, ал. 2, т.1 във връзка с Глава Двадесет и пета, Раздел II /чл.178/ от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Росен Тодоров Борисов

VIII.2) Длъжност

Директор на Клон-териториално поделение Лом на ДП „Пристанищна инфраструктура”