Версия за печат

01259-2017-0003

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

BG411, Район Красна поляна на Столична община, ул. Освобождение №25, За: Иванка Иванова, България 1330, София, Тел.: 00359 29217265, E-mail: ip_ivanova@abv.bg, Факс: 00359 28284883

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://krasnapoliana.com/public-procurement/127-01259-2017-0003.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РКП17-РД93-6 от 09.08.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01259-2017-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Извършване на строително монтажни работи по топлинно и хидроизолиране на покрив на ДГ №169 „Коледарче“, район „Красна поляна”- Столична община.Подробно видовете строително монтажни работи са описани в документацията за участие и техническите спецификации, които са обявени на профила на купувача.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РКП17-ДГ55-15 от 02.11.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ММ Конструкции АД, ул. Камен Андреев № 24, България 1303, София, Тел.: 00359 29515821, E-mail: mmconstruction@mm-bg.com, Факс: 00359 29516542

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Топлинно и хидроизолиране на покрив на ДГ №169 "Коледарче", район "Красна поляна" - Столична община.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

12.11.2017 г. 

Крайна дата

21.12.2017 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
73586.26 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

21.12.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
73506.5 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

12.01.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Иванка Пламенова Иванова, упълномощена със Заповед №РКП16-РД09-52/06.06.2016г., на осн. чл.7, ал.1 от ЗОП от Възложителя Иван Вълчев Чакъров - кмет на район "Красна поляна"-СО
VII.2)
Длъжност: Младши експерт, отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси", район "Красна поляна"