01158-2018-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

37. Администрация и управление


Решение номер РД-10-1 от дата 11.01.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: Анна Натова - директор на дирекция Управление на проекти, България 1574, София, Тел.: 02 8079999, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/219.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изготвяне на национален доклад и регионален план за действие, свързани с изпълнението на дейности по Проект DBS Gateway Region № DTP1-050-3.1, финансиран по Програма „Дунав“ 2014 - 2020 г., по 2 обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е извършването на проучване и изготвяне на национален доклад за съществуващите планове и стратегии за развитие на Дунавско-Черноморския регион, както и на регионален план за действие за региона на река Дунав във връзка с изпълнението на предвидените дейности в рамките на Работен пакет 4 „Пътна карта“ по Проект „Regional and Transport Development in the Danube - Black Sea Region Towards a Transnational Multiport Gateway Region” (DBS Gateway Region) № DTP1-050-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г. (Програма „Дунав“ 2014-2020 г.). Националният доклад и регионалният план са свързани с изпълнението на дейност 4.1. „Пътна карта“ и дейност 4.2. „Регионални планове за действие“ по Проекта.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект REGIONAL AND TRANSPORT DEVELOPMENT IN THE DANUBE - BLACK SEA REGION TOWARDS A TRANSNATIONAL MULTIPORT GATEWAY REGION (DBS Gateway Region) № DTP1-050-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 29800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е 29800 лв., а предметът на същата включва изпълнение на услуги. Изборът на публично състезание позволява участие на неограчен кръг лица, независимо от правната им форма, като по този начин осигурява в максимална степен провеждане на поръчката при спазване на ЗОП, ППЗОП, както и на основните принципи за публичност и прозрачност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ангел Борисов Забуртов

VIII.2) Длъжност

генерален директор