Версия за печат

00149-2018-0001

BG-гр.Ракитово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер РД 25-39 от дата 11.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351795

BG423, община Ракитово, ул.Иван Клинчаров №57, За: инж.Светлана Василева - главен експерт ОП ДОУ, Категоризации и Защита на потребителите, България 4640, гр.Ракитово, Тел.: 03542 2044, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rakitovo.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakitovo.info/профил-на-купувача.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проект №13/07/2/0/00617 „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Ракитово“ съгласно Договор №13/07/2/0/00617 от 05.09.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка се включва изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на следните шест подобекта, а именно: (1) Подобект 1: Рехабилитация на улица „Тодор Тупаров“ в гр.Ракитово, община Ракитово. (2) Подобект 2: Строително-монтажни работи – тротоари на улица „Тодор Тупаров“ в гр.Ракитово, община Ракитово. (3) Подобект 3: Рехабилитация на улица „Цепина“, ул.“Струма“ и ул.“Мусала“ в гр.Ракитово, община Ракитово. (4) Подобект 4: Строително-монтажни работи – тротоари на улица „Цепина“, ул.“Струма“ и ул.“Мусала“ в гр.Ракитово, община Ракитово. (5) Подобект 5: Рехабилитация на улица „Пейо Яворов“ и ул.“Калинка“ в гр.Ракитово, община Ракитово. (6) Подобект 6: Строително-монтажни работи – тротоари на улица „Пейо Яворов“ и ул.“Калинка“ в гр.Ракитово, община Ракитово. Проектът е достъпен в профила на купувача и участниците следва да изпълнят предмета на поръчката съобразно предвиденото в него. Количеството на строителните работи е посочено в КС - достъпна в профила на купувача.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект №13/07/2/0/00617 „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Ракитова“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, не са включени обособени позиции. Основание за това си решение, Възложителят намира в характеристиките и особеностите на подлежащите на изпълнение строително - монтажни работи, предвидени в инвестиционния проект, които са взаимосвързани, част са от изпълнението на един общ обект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Ракитова“ и разделянето им е както неефективно, така и нецелесъобразно, предвид, че ще доведе до невъзможност за качествено изпълнение на поръчката. Взаимосвързани са също така и отделните подобекти, включени в предметния обхват на изпълнение от обекта на възлагане, чието функционално предназначение и техническо изпълнение не позволява механичното им разделяне в отделни обособени позиции и би довело до невъзможност за качествено изпълнение на съответната част от обществената поръчка. Във връзка с посоченото, основен съществен елемент за възлагането на една обща процедура е и обстоятелството, че предвидените за изпълнение строителни дейности са систематично, икономически и технически неделими. Евентуалното разделяне на поръчката на обособени позиции и произтичащата от това възможност за възлагането им на различни Изпълнители, би могло да доведе до различни начало и край на строителството, а оттам разминаване и неприемливо отлагане във времето на въвеждането на строежа в експлоатация. С възлагането на обществената поръчка в цялост ще се избегнат именно тези рискове и ще се даде възможност Участниците, респ. бъдещият Изпълнител максимално да съобразят организацията на работния процес, технологичната последователност, както и да осигурят технически капацитет и ресурс, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с изискванията на Възложителя, което ще допринесе за повишаване на качеството и завършването в срок на възлаганите строителни интервенции. На следващо място, не е маловажен и факта, че ще се генерира документооборот (Актове и Протоколи, съставяни по реда и при условията на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) с много по-голям обем, създаващ излишна административна тежест и забавяне в приемо-предаването, както на отделните подобекти, така и на цялостния обект на строителство. Така обоснованите аргументи, безусловно сочат, че обществената поръчка следва да бъде осъществена от един Изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1831919.64 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно отпуснатите на община Ракитово средства съгласно Договор №13/07/2/0/00617 от 05.09.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, сключен между община Ракитово и ДФЗ, максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е 1 831 919,64 лева без ДДС. Взета е предвид прогнозната стойност на настоящата поръчка, която попада в праговете на чл. 20, ал. 2, т. 1. от ЗОП и факта, че естеството на строителните работи, предвидени за изпълнение, позволяват достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условия за възлагане на обществената поръчка по реда на открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, настоящата обществена поръчка се възлага чрез ,,публично състезание“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават в 10 - дневен срок от изтичането на 7- дневения срок за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация - чл. 197, ал. 1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Костадин Щерев Холянов

VIII.2) Длъжност

кмет на община Ракитово