00087-2018-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

70. Дизайн и реклама


Решение номер СОА18-РД93-4 от дата 08.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327

BG411, Столична община, ул. Московска 33, За: Даниела Младенова, България 1000, София, Тел.: 02 9377252, E-mail: dmitkova@sofia.bg, Факс: 02 9377324

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile%20.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” Основни компоненти, които ще се изпълняват по проекта: 1.Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 2. 2.Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 4. Задача 1. Изработване на стратегия за кампанията Задача 2. Организиране на събития Задача 3. Организиране и провеждане на информационна кампания Задача 4. Мерки за визуализация по време на строителството Задача 5. Медиен мониторинг

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

„Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно и би затруднило цялостното и навременно изпълнение на дейностите по информация и комуникация на проекта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 58000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Евгени Иванов Крусев

VIII.2) Длъжност

Заместник Кмет на Столична община, съгласно Заповед № СОА17-РД09-78/17.01.2017 г. на Кмета на Столична община