Версия за печат

00972-2016-0003

BG-Бургас:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000044541

BG341, Университет ''Проф. д-р Асен Златаров'', бул. Проф. Якимов № 1, За: Краимир Георгиев, помощник- ректор, България 8010, Бургас, Тел.: 0359 56716730, E-mail: office_d@btu.bg, Факс: 0359 56880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m/7-bulgarian-bg/507-ecm-2016-bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-352 от 29.12.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00972-2016-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

"Осъществяване на мерки за енергийна ефективност на сградата на "Факултет по обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Във връзка с обществената поръчка ще се изълняват следните дейности: ЕСМ В1- Външни стени- поставяне на фасадна топлоизолация, ЕСМ В2 - Под на отопяен сутерен - поставяне на топлоизолация, ЕСМ В3 - Покривна топло и хидроизолация, ЕСМ В4 - подмяна на дограма, ЕСМ С1 - Вътрешна отоплителна инсталация с щрангове, колекторни кутии и радиатори. Общото количество и обем е съгласно КСС и технически спецификации, неразделна част от документацията за участие.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 329 от 05.05.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG341, Мидия инфраструктурно строителство ООД, ул. Възраждане № 6, България 8000, Бургас, Тел.: 0359 56843204, E-mail: midiaburgas@abv.bg, Факс: 0359 56843235

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Осъществяване на мерки за енергийна ефективност на сградата на "Факултет по обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Във връзка с обществената поръчка ще се изълняват следните дейности: ЕСМ В1- Външни стени- поставяне на фасадна топлоизолация, ЕСМ В2 - Под на отопяен сутерен - поставяне на топлоизолация, ЕСМ В3 - Покривна топло и хидроизолация, ЕСМ В4 - подмяна на дограма, ЕСМ С1 - Вътрешна отоплителна инсталация с щрангове, колекторни кутии и радиатори. Общото количество и обем е съгласно КСС и технически спецификации, неразделна част от документацията за участие.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност, посочена в договора
710216.6 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

14.12.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
710216.6 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Спиране на строителството – акт обр. 10 / 11.08.2017 г. Продължаване на строителството – акт обр. 11 / 1.12.2017 г. Завършване на строителството – акт обр.15 / 14.12.2017 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

05.01.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: доц. д-р Магдалена Събева Мигкова
VII.2)
Длъжност: рекор на университет ''Проф. д-р Асен Златаров''