Версия за печат

00164-2018-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер 1 от дата 03.01.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Милен Бонев, България 1092, София, Тел.: 02 9220882, E-mail: m.bonev@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

ДА

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка


IІI: Правно основание

Чл. 164, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Поддържане на комуникационно и информационно оборудване от състава на КИНС на ВВС, в съответствие с техническа спецификация ТС А91.2604.17.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е сключване на договор със срок на действие 60 месеца за поддържане на комуникационно и информационно оборудване от състава на КИНС на ВВС, в съответствие с техническа спецификация ТС А91.2604.17, което включва: 1. Основна точка за контакт. 2. Техническо обслужване. 3. Ремонт. 4. Попълване и възстановяване на запасното оборудване. 5.Услуги за демонтаж, преместване, инсталиране, интегриране и пускане в експлоатация на оборудване. 7. Провеждане на курсове с длъжностните лица, експлоатиращи системите/подсистемите. 6. Услуги за обновяване на оборудване, спряно от производство и/или поддръжка и софтуера.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно. Големият брой видове оборудване, разположени в 53 военни формирования и обекти са включени в единна комуникационна, информационна и навигационна система (КИНС) на Военновъздушните сили (ВВС). Услугите и доставките, които се извършват с цел осигуряване на поддръжката на комуникационното и информационното оборудване, са свързани, едни и същи или сходни за различното оборудване и са описани в една техническа спецификация ТС А91.2604.17.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 12545833.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.164, ал.1, т.5 от ЗОП възложителят взема решение за възлагане на обществената поръчка „по технически причини или от съображения, свързани със защитата на изключителни права“. Предметът на настоящата поръчка е „Поддържане на комуникационно и информационно оборудване (КИО) от състава на комуникационната, информационна и навигационна система (КИНС) на Военновъздушните сили (ВВС)“, в съответствие с техническа спецификация (ТС) А91.2604.17. В становище от Института по отбрана (рег. № 30-22-109/21.11.17г.) са обосновани технически причини, които налагат поръчката да се изпълнява от един изпълнител: „Има голям риск от възникване на неизправности и сривове при поддръжка на комуникационно оборудване от състава на КИНС на ВВС, при изпълнение на ТС А91.26.04.17 от различни изпълнители“. Тези причини „налагат специфицираните услуги в ТС да бъдат извършени от един изпълнител, който има компетентностите за поддръжка и обновяване както на отделните подсистеми, така и на цялостната система, които те изграждат“. Това становище е в съгласие със становища от командването на ВВС (рег. №11-00-5/04.09.2017г. и рег. № 30-22-109/17.11.17 г.): „Поддържането на КИО изисква комплексен подход, базиран на цялостно познаване на системната и техническа архитектура на КИНС на ВВС.“ КИО e сложна система, разположена на територията на Република България в над 50 военни формирования (обекти) и е доставено, инсталирано, интегрирано и пуснато в експлоатация от „Балкантел“ ООД – 75% в изпълнение на договор № УД 04-79/19.12.2008г. и 25% в изпълнение на договор № УД 04-75/22.12.2006г. В резултат на извършените дейности по предмета на двата договора е постигнато високо ниво на интегритет на КИО в една обща системна среда, каквато e КИНС на ВВС. Постигането на този резултат е следствие на изпълнени задължения от „Балкантел“ ООД относно разработване на проектна и др. документация за всяка подсистема; инсталиране, настройване и интегриране на всички технически елементи в една обща система, провеждане на приемни изпитвания за всяка подсистема. Това показва, че „Балкантел“ ООД притежава способности за управление и изпълнение на процесите от етап проектиране до завършена система, т.е. фирмата притежава необходимото специфично знание за цялостно изграждане на конкретни подсистеми от КИО. Това специфично знание е необходимо условие за поддръжката на КИО и основа на цитирания по-горе комплексен подход. Върху част от подсистемите от обхвата на поръчката дружеството „Балкантел“ ООД е изключително оторизирано от производителите на оборудване за следгаранционна поддръжка. Дружество „Балкантел“ ООД е представило документ за авторски права върху софтуер по отношение на Информационната система за оперативно наблюдение на летищните КИНС. Без да е оторизиран от производителите, друг изпълнител няма да има права да поддържа част от подсистемите, поради което не е възможно да удовлетвори изискването да изпълни напълно предмета на поръчката. В този смисъл е становището от командването на ВВС (рег. № 30-22-109/17.11.17 г.). По договор № УД 04-79/19.12.2008г. за надграждане и разширяване на КИНС на ВВС, със срок на действие 30.10.2018г., „Балкантел“ ООД изгражда интегрирана система за централизирано наблюдение и управление на основните комуникационни, информационни и навигационни системи (ИС за ЦНУ на ОКИНС) на ВВС и доставя УКВ радиостанции с кодиращи устройства като осигурява 24 месеца гаранционна поддръжка на ИС за ЦНУ на ОКИНС и на УКВ радиостанциите. Както подсистемите, включени в КИО, са системно свързани, така и ИС за ЦНУ на ОКИНС има 75% свързаност с подсистемите, поради което е рисково различни изпълнители съвместно да извършват дейности върху КИО по поддръжка и по надграждане на КИО с посочената по-горе ИС за ЦНУ на ОКИНС. Във връзка с гореизложеното и съгласно цитираните технически становища на независими компетентни структури в Министерство на отбраната, единственият възможен изпълнител на обществената поръчка е „Балкантел“ ООД.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Балкантел" ООД с ЕИК 831168299

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.01.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

VIII.2) Длъжност

Министър на отбраната