Версия за печат

01158-2017-0017

BG-Варна:

Решение за откриване на процедураРешение номер 13-00-135-8 от дата 28.12.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG331, Клон ТП Пристанище Варна, пл.Славейков 1, За: Добрил Добрев, България 9000, Варна, Тел.: 052 684613, E-mail: dobril.dobrev@bgports.bg, Факс: 052 655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/217.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Възстановяване на отводнителен канал и прилежаща настилка 5 к. м., Пристанище Варна Запад.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за строително монтажни работи по изграждането на отводнителен канал и прилежаща настилка в тила на 5 к. м. Видове дейности: • Геодезически заснемания на съществуващия терен; • Изкопни работи; • Изработване на стоманобетонов отводнителен канал по детайл; • Уплътняването на земното легло; • Заздравяване на земната основа; • Полагане на трошенокаменната настилка; • Полагане на бетонова настилка с дебелина 20 см с двойно армирана мрежа № 10 на карета 20/20 см, от бетон В 40, сулфатоустойчив, оформена в правоъгълни полета оградени с фуги. Армировката да е със стомана клас B 500. Бетонирането завършва с нарязване на фуги. Фугите се запълват с асфалтова паста.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Самостоятелен обект и не подлежи на разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно Част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Руменов Николов

VIII.2) Длъжност

Директор, Клон ТП Пристанище Варна