Версия за печат

01158-2016-0023

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: инж. Спас Вучев, България 1574, София, Тел.: 02 8079999;02 8079930, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/175.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-10-23 от 15.12.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2016-0023
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради, намиращи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение”. При изпълнение на поръчката следва: - да се извърши обследване за енергийна ефективност на сградите, включени в приложения Списък, по реда Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ); - да се издадат сертификати за актуалното състояние на потреблението на енергия на всички сгради в Списъка; - да се определят показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите. Детайлното обследване за енергийна ефективност включва следните етапи: 1.1. Подготвителен етап; 1.2. Етап на установяване на енeргийните характеристики на сградите; 1.3. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 1.4. Заключителен етап.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 40 от 22.05.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Си енд Би енерджиконсулт ЕООД, жк Надежда - 2, бл. 237, вх. А, ап. 27, България 1220, София, Тел.: 088 6553005, E-mail: botev@cbenconsult.com, Факс: 088 6553005

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предмет на договора е изпълнението на „Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради, намиращи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение”. Възложените услуги включват изпълнението на следните дейности и изготвянето на следните продукти: а) Обследване за енергийна ефективност на сградите, включени в приложения към Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Списък, по реда на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ); б) Изготвяне на доклади с резултатите от обследването за всяка от сградите в Списъка, които отговарят на изискванията на чл. 13, ал. 2 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; в) Изготвяне на резюмета на докладите за всяка от сградите в Списъка съгласно Приложение № 2 към Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, отговарящи на изискванията към съдържанието и оформлението му, регламентирани в цитираната наредба; г) Издаване на сертификати за енергийните характеристики на всяка от сградите в Списъка съгласно Приложение № 3 към Наредба Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, отговарящи на изискванията към съдържанието и оформлението му, регламентирани в цитираната наредба.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

60

ІII.7) Стойност, посочена в договора
61650.08 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

24.11.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 4
Причини за забавянето: Иззпълнителят е предал изготвените от него доклади, резюмета и сертификати на сградите от Списъка на възложителя с 4 дни по-късно от предложения срок.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
58099.03 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 468.55 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Неустойката е начислена на основание чл. 20, ал. 1 от договора за забава на изпълнителя при предаване на изготвените от изпълнителя доклади, резюмета и сертификати на сградите.

V: Допълнителна информация

Съгласно чл. 2, ал. 1, изр. последно от договора, в цената са включени и 5 % непредвидени разходи, които при изпълнението на договора не са били усвоени.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.12.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ангел Борисов Забуртов
VII.2)
Длъжност: генерален директор