Версия за печат

00164-2017-0050

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 133 от дата 22.12.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: инж. Зорница Димитрова; инж. Милена Иванова, България 1092, София, Тел.: 0359 29220749;0359 29220703, E-mail: z.dimitrova@mod.bg, Факс: 0359 029880611

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/8-NSIP-2017-P.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Проектиране и авторски надзор за проект 3RS31002–01 – Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад”, във в.ф. 26 030 – Безмер

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е проектиране и авторски надзор, включващ следните дейности: 1. Изработване на Сметкa за оценка на разходите тип „Б” (Туре B Cost Estimate, TBCE) в съответствие с Техническо ръководство за метода за представяне на искане за средства за проекти на летища INFRA/AIR/88/250 (Method of Presentation of Requests Funds for Airfields Projects Technical Guidance). 2. Изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект” и подробна количествено-стойностна сметка съгласно Задание за проектиране /Приложение №8 към документацията за обществената поръчка/ и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и приети критерии и стандарти на НАТО за летища Bi-MNCD 85-5. 3. Защита на Сметкaта за оценка на разходите тип „Б” (Туре B Cost Estimate, TBCE) и на инвестиционния проект при възникнали въпроси, в това число и пред органи на НАТО. 4. Упражняване на авторски надзор по всички части на проекта в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него, за следните подобекти: –Подобект 1: „Карго площадка за товарене и разтоварване на материали“; –Подобект 2: „Площадка за поемане на хора“; –Подобект 3: „Паркинг“; –Подобект 4: „Площадка за разполагане на наземно оборудване за поддръжка“; –Подобект 5: „Площадка за общи товари (TEUs)“; –Подобект 6: „Бетонова площадка за разполагане на временни бараки“; –Подобект 7: „Пътни връзки за достъп до подобектите“. Обхватът на проектирането е съгласно Задание за проектиране - Приложение № 8 от документацията за обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Изпълнението на поръчката касае един обект, който има самостоятелно експлоатационно предназначение. Отделните подобекти са свързани и не могат да функционират самостоятелно. По тези причини обособяването на позиции не е възможно, тъй като проектирането е необходимо да се извърши едновременно за всички подобекти.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 252000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществената поръчка е на стойност чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП, което определя поръчката да бъде възложена по реда, предвиден в Закона за обществените поръчки чрез процедура "публично състезание".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 98 от 12.10.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00164-2017-0036

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

VIII.2) Длъжност

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА