Версия за печат

02030-2017-0027

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер Л-5622 от дата 21.12.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129010029

BG411, Главна дирекция Изпълнение на наказанията, бул. Ген. Николай Г. Столетов № 21, За: Васил Василев; Костадин Картулев, България 1309, София, Тел.: 02 8139257; 02 8319258, E-mail: lop@gdin.bg, Факс: 02 8139107;02 8139215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gdin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.gdin.bg/611296865213f946fbdf7043a4b4e90f.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: изпълнение на наказанията


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на природен газ за отопление и комунално-битови нужди за териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията”, за период от пет години, по обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Бургас“; Обособена позиция № 2: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Варна“; Обособена позиция № 3: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Ловеч“; Обособена позиция № 4: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Пазарджик“; Обособена позиция № 5: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Стара Загора“; Обособена позиция № 6: „Доставка на природен газ за нуждите на ОСИН гр. Пловдив /арест Пловдив/“; Обособена позиция № 7: „Доставка на природен газ за нуждите на РСИН гр. Разград /арест Разград/ към ОСИН гр. В. Търново“; Обособена позиция № 8: „Доставка на природен газ за нуждите на РСИН гр. Шумен /арест Шумен/ към ОСИН гр. Варна“.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на природен газ за отопление и комунално-битови нужди за териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията”. Общото прогнозно количество е както следва: Обособена позиция № 1 - 268 962 куб. метри; Обособена позиция № 2 - 238 151 куб. метри; Обособена позиция № 3 - 84 749 куб. метри; Обособена позиция № 4 - 147 518 куб. метри; Обособена позиция № 5 - 114 806 куб. метри; Обособена позиция № 6 – 32 662 куб. метри; по Обособена позиция № 7 – 7 300 куб. метри; Обособена позиция № 8 – 19 570 куб. метри. Код съгласно Общия терминологичен речник: CPV 09123000 - природен газ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2634186.95 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура се открива на основание на чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права по смисъла на §2, т. 47 от ДР на ЗОП, придобити по силата на административен акт. Съгласно чл.39, ал.1, т.3 и т.10 от Закона за енергетиката, дейностите по "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от крайни снабдители" подлежат на лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране. Съгласно чл.43, ал.2, т.1 и т.2а от ЗЕ, за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение и една лицензия - за снабдяване с природен газ от краен снабдител. Интернет адрес, на който могат да бъдат проверени описаните в мотивите обстоятелства: http://www.dker.bg/bg/priroden-gaz/litsenzii-5.html

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП не се прилагат разпоредбите на чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и покана за участие не се изпраща. Дружествата, притежаващи лицензия за доставка на природен газ, с които ще бъдат сключени договори по отделните обособени позиции, са както следва: по Обособена позиция № 1: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Бургас“ - „Овергаз мрежи“ АД, притежаващо лицензии № Л-438-08 от 30.03.2015г. и Л-438-12 от 30.03.2015г., за срок от 26 години; по Обособена позиция № 2: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Варна“ - „Примагаз“ АД, притежаващо лицензии № Л-153-08 от 17.12.2004г. и Л-153-12 от 27.04.2009г., с валидност до 17.12.2036г.; по Обособена позиция № 3: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Ловеч“ - „Овергаз мрежи“ АД, притежаващо лицензии № Л-441-08 от 30.03.2015г. и Л-441-12 от 30.03.2015г., за срок от 27 години.; по Обособена позиция № 4: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Пазарджик“ - „Овергаз мрежи“ АД, притежаващо лицензии № Л-439-08 от 30.03.2015г. и Л-439-12 от 30.03.2015г., за срок от 25 години; по Обособена позиция № 5: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Стара Загора“ - „Овергаз мрежи“ АД, притежаващо лицензии № Л-438-08 от 30.03.2015г. и Л-438-12 от 30.03.2015г., за срок от 26 години; по Обособена позиция № 6: „Доставка на природен газ за нуждите на ОСИН гр. Пловдив – „Ситигаз България“ ЕАД, притежаващо лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006г. и Л-209-12 от 27.04.2009г., с валидност до 20.09.2040г.; по Обособена позиция № 7: „Доставка на природен газ за нуждите на РСИН гр. Разград - „Овергаз мрежи“ АД, притежаващо лицензии № Л-441-08 от 30.03.2015г. и Л-441-12 от 30.03.2015г., за срок от 27 години; по Обособена позиция № 8: „Доставка на природен газ за нуждите на РСИН гр. Шумен - „Аресгаз“ АД, притежаващо лицензии № Л-132-08 от 26.02.2004г. и Л-132-12 от 27.04.2009г., с валидност до 26.02.2039г.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Договорите за доставката на пририден газ ще бъдат сключвани в съответствие с "Общите условия в договорите за продажба на природен газ", одобрени от КЕВР по реда на Закона за енергетиката. Прогнозна стойност на поръчката по обособени позиции е както следва: по Обособена позиция № 1: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Бургас“ - 778 942,15 лв. без ДДС; по Обособена позиция № 2: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Варна“ - 688 882,65 лв. без ДДС; по Обособена позиция № 3: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Ловеч“ - 232 220,15 лв. без ДДС; по Обособена позиция № 4: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Пазарджик“ - 414 437,50 лв. без ДДС; по Обособена позиция № 5: „Доставка на природен газ за нуждите на затвора гр. Стара Загора“ - 343 841,65 лв. без ДДС; по Обособена позиция № 6: „Доставка на природен газ за нуждите на ОСИН гр. Пловдив – 90 840,25 лв. без ДДС; по Обособена позиция № 7: „Доставка на природен газ за нуждите на РСИН гр. Разград – 29 581,90 лв. без ДДС; по Обособена позиция № 8: „Доставка на природен газ за нуждите на РСИН гр. Шумен – 55 440,70 лв. без ДДС.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

комисар Нина Стефанова Димитрова

VIII.2) Длъжност

Началник на отдел ФРО в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, упълномощено длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед № Л-5308/01.12.2017г. на ВПД Главния директор на ГДИН