Версия за печат

02538-2017-0019

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер ОПИ-1387 от дата 18.12.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, Информационен център на Прокуратура на Република България, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор., За: Ненко Милев, България 1000, София, Тел.: 02 8036033, E-mail: nmilev@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.prb.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvena-po-27/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Позитано“ № 24 А, гр.София“. „Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Позитано“ № 24 А, гр.София“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка на необходимите за това суровини и материали, използваните при изпълнението механизация, работна сила, услуги и дейности, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове. В процеса на строителството Изпълнителят следва да ограничи своите действия единствено в рамките на работната площадка. Видът и обемът на строителните и монтажни работи са описани в приложената количествена сметка, която е неразделна част от описанието на поръчката. В количествената сметка са включени и непредвидени работи в размер на 5 % от стойността на предвидените. Необходимостта от извършване на планираните ремонтни дейности е обоснована основно от констатирани течове по стените и таваните на част от работните помещения в сградата. Във връзка с това е изготвена количествена сметка, в която се предвижда следното: - Ремонт на фасади с окачени фасадни елементи, в т.ч. еркери и козирка над входа. Ремонта включва цялостна подмяна на съществуващите окачени алуминиеви композитни панели (еталбонд) с идентични, уплътняване на фугите и подмяна на минерална вата. Предвижда се козметичен ремонт на засегнатите от течовете вертикални и хоризонтални повърхности в помещенията. При изпълнение на строително-ремонтните дейности не се предвиждат промени в носещата конструкция и енергийните характеристики на сградата, не се променя материала, цвета, вида и формата на окачените фасадни елементи. - Ремонт на покрив, който включва отстраняване на компрометирано хидроизолационно покритие и полагане на ново, полагане на олекотена перлитова циментова замазка, подмяна на изделия от поцинкована ламарина, външни мазилки, боядисване по външни стени. При ремонтните дейности се запазват съществуващите наклони на покрива. - Ремонт на канализационна инсталация, в т.ч. покривно водоотвеждане. В ремонтните дейности е включена подмяна на вертикални и хоризонтални водоотвеждащи елементи, отпушване и почистване на хоризонтални канализационни клонове. На основание чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, строежът, представляващ основен ремонт на сграда на ул. „Позитано“ № 24А, е четвърта категория.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В конкретния случай не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите ще бъдат извършвани на територията на един обект с последователност на изпълнението. Възлагането на строителството на отделни изпълнители би създало пречки и затруднения от гледна точка на технологията на изпълнението, а също така и условия за възникване на критични точки по отношения на безопасността на труда. Всичко гореизложено показва, че обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 250000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 9 от ЗОП, във вр. с чл. 73, ал. 1 от ЗОП. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стефка Милкова Инджова

VIII.2) Длъжност

Директор на дирекция "СФТО" В АГП - /Определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-283/02.10.2017 г. на г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България/