Версия за печат

01547-2017-0004

BG-Варна:

Информация при производство по обжалване

Строителство


І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103061301

BG331, Пристанище Варна ЕАД, пл. Славейокв, За: Ива Петкова, България 9000, Варна, Тел.: 0035952 692457, E-mail: zop@port-varna.bg, Факс: 0035952 632953

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.port-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://port-varna.bg/index.php?l=2&m=4&p=22.


ІI: Информация за обществената поръчка

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

01547-2017-0004

ІI.2) Обект на поръчката

Строителство

ІI.3) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Сключване на рамково споразумение с до трима потенциални изпълнители за срок до 3 (три) години за строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и съоръжения част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД, съгл. техническа документация (Техническа спецификация и количествена сметка), достъпна в Профила на Купувача. Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка ще се определят при всяко конкретно възлагане по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП.


IІI: Информация за обжалване

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Решение за откриване


IV: Дата на изпращане на настоящата информация

15.12.2017 г. 


V: Възложител

V.1) Трите имена

Петър Ивов Сеферов

V.2) Длъжност

Изпълнителен директор