Версия за печат

00164-2017-0049

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 129 от дата 06.12.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: държавен експерт Марин Маринов, България 1092, София, Тел.: 00359 29220656, E-mail: m.i.marinov@mod.bg, Факс: 00359 29879693

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за сключване на рамково споразумение


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

ДА

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка


IІI: Правно основание

Чл. 164, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Интегрирана логистична поддръжка на самолети МиГ-29 - рамково споразумение"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е: Интегрирана логистична поддръжка (ИЛП) за период от 48 (четиридесет и осем) месеца на 12 броя самолети МиГ-29А и 3 броя самолети МиГ-29УБ. ИЛП трябва да възстанови летателната годност на самолетите и да осигури не по-малко от 50% остатъчен междуремонтен ресурс на оборудването от комплектацията на самолетите, като под оборудване се разбира агрегати, блокове, възли и детайли от самолета, двигателите РД-33, сер.2, кутии на самолетните агрегати КСА-2 и комплектуващите ги системи и елементи. След възстановяване на летателната годност на самолетите, ИЛП трябва да осигури общ годишен нальот – не по-малко от 1450 часа (1000 часа на 12 броя МиГ-29А и 450 часа на 3 броя МиГ-29УБ) срещу фиксирана цена за един летателен час. За изпълнението на посочения общ годишен нальот, ИЛП трябва да осигурява не по-малко от 66,6% от самолетите да бъдат в непрекъсната летателна годност. ИЛП се осъществява чрез извършване на услуги и доставки за самолетите. Подробна информация за вида на услугите и доставките е посочена в Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката, приложени към поканата за участие, одобрена с настоящото решение.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е необходимо разделянето на поръчката на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 81294416 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Потребността на МО от осигуряването на летателната годност на самолет МиГ-29 от състава на Военновъздушните сили на Р. България е от изключителна важност за националната сигурност и отбраната на страната, за осигуряване на въздушния суверенитет на страната и за непрекъснатото изпълнение на задачата по Air Policing - международен ангажимент на Р. България по охрана на въздушното пространство в Интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана (NATINAMDS), въведени в ЗОВСРБ, доп. – ДВ, бр. 13 от 2016г., в сила от 16.02.2016г. Самолет МиГ-29 е основния изтребител, с който се носи непрекъснато бойно дежурство по изпълнение на тези задачи. Към настоящият момент броят на изправните самолети МиГ-29 е сведен до критичен минимум, който не позволява пълноценната подготовка на екипажите, застрашава безопасността на полетите и крие риск от преустановяване на изпълнението на задачата „Air Policing“. Военновъздушните сили разполагат с 19 броя МиГ-29, от които 15 броя се експлоатират по техническо състояние до 2029г., на основание на договор, сключен между Министерството на отбраната и Акционерно дружество „Руска самолетостроителна компания „МиГ“, която притежават изключителни права за удължаване на ресурса на самолетите и преминаване към експлоатация по техническо състояние. В изпълнение на цитирания договор са извършени изменения в конструкцията на самолета и е предоставена документация позволяваща експлоатацията на самолети МиГ-29 по техническо състояние. Въпреки, че самолетите се експлоатират по техническо състояние, конструкторът е предвидил изпълнението на контролно-възстановителни работи на всеки 1000+100 часа нальот на самолета. Освен това са налице и много ресурсно ограничени агрегати с различен (по-малък) ресурс от този на самолета. Основен ограничаващ фактор е ресурса на двигатели РД-33, кутия на самолетните агрегати КСА-2, стойки и цилиндри подкоси на колесника, катапултни кресла К-З6ДМ, пиросредства от системата за аварийно напускане на самолета, резервни части, блокове, агрегати и консумативи за осигуряване летателната дейност със самолети МиГ-29 (джанти, спирачни пакети, хидроусилватели, преобразователи, блокове от радиолокационната станция и от системата за близка навигация, блок на пределните команди БПК-88, блокове за регистрация на полетните данни ЗБН-Т, парашути, лента за фотоконтролния прибор, лента за системата „ЕКРАН“, основни гуми, носови гуми, спирачни парашути, метализирана лента ЛМ-35, лента за ФКП-10). Видно е, че за осигуряването на летателната годност на самолети МиГ-29 е необходим комплексен подход, който осигурява капитално-възстановителни ремонти (КВР), доставки и услуги в кратък период и гарантира своевременно справяне с непредвидени обстоятелства. Освен това, съгласно т.690 от Наставление за инженерно авиационната служба на авиацията в БНА (НИАС-80)”, което се явява основополагащ документ при експлоатацията на авиационната техника на въоръжение във Военновъздушните сили – „усъвършенствуването и модернизирането на авиационната техника и отстраняването на конструктивно-производствени недостатъци по нея се извършват, чрез доработки по бюлетини разработени от промишлеността и въведени от главния инженер на авиацията“. При разработването на бюлетини, производителят обобщава данни за откази и конструктивно-производствени недостатъци от всички произведени от типа изделия, което дава основа за изготвяне на статистика и препоръки, които пряко касаят безопасността на полетите. Производителят е в състояние да представи актуални и пълни списъци с действащите към момента задължителни бюлетини и технически задания свързани с авиационната безопасност, летателната годност, надеждността и безотказната работа на самолетите, двигателите РД-З3, кутиите на самолетните агрегати КСА-2, въоръжението и оборудването. Допълнение към мотивите за избор на процедура са добавени в Раздел VII: "Допълнителна информация" от настоящото Решение за откриване на процедура.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Възложителят изпраща покана за участие в процедурата до Акционерно дружество „Руска самолетостроителна корпорация „МиГ“. Дружеството е разработчик и производител на самолети МиГ; извършва производство и доставка на резервни части и комплектоващи изделия; освидетелстване, еталониране, удължаване на сроковете за експлоатация; техническо обслужване, ремонт и други дейности, обезпечаващи комплексно сервизно обслужване на самолети МиГ. Дружеството се явява единствен изпълнител на горепосочените дейности, тъй като не е предоставяло лиценз за тяхното извършване на нито едно чуждестранно предприятие.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Допълнение към мотивите за избор на процедура, описани в раздел V.1 от настоящото Решение: Съгласно т.697 от НИАС-80, се забраняват изменения в конструкцията на авиационната техника, принципите и монтажните схеми и други, не указани в ръководствата и инструкциите по експлоатация на дадения тип самолет, а на основание чл.186а от заповед на министъра на отбраната № 361/15.06.2011г., относно отмяна, изменение и допълнение на документи, регламентиращи летателната дейност в авиацията на БА, -,,авиационната техника се експлоатира съгласно документацията разработена от завода производител“. От разпоредбите на чл.148, ал.1, т.1 и 5 от Закона за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016г.) става ясно, че поддържането на летателната годност на самолета МиГ-29, по време на жизнения цикъл по смисъла на § 2, т.11 от допълнителните разпоредби на цитирания закон, е свързано с „доставки на военно оборудване, включително части, компоненти и/или монтажни елементи за него, както и оборудване, включено в списъка на продуктите свързани с отбраната, приет на основание чл.2, an.1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба“ (ML10, букви „a“ и „d“) и представляват „услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги“. От изложеното е видно, че за поддържане на 15 броя самолети МиГ-29 в летателна годност, гарантираща ежегоден нальот, в рамките на 1450 часа следва да се предприемат неотложни действия по възлагане на обществена поръчка за „Интегрирана логистична поддръжка на самолети МиГ-29“, като необходимо условие за това е наличие на изпълнител с възможности и капацитет да осигури своевременно необходимите доставки и ремонти. С писмо изх.№ 4153-12-859-2017/19.10.2017г., генералният директор на Акционерно дружество „Руска самолетостроителна компания „МиГ“ информира Министерството на отбраната, че е разработчик и производител на самолети от типа МиГ и извършва производство, доставка на резервни части и комплектуващи изделия; освидетелствуване, еталониране, удължаване на сроковете за експлоатация; техническо обслужване , ремонт и други работи, обезпечаващи комплексното сервизно обслужване на по-рано доставена продукция с военно предназначение. В писмото също така се посочва, че Акционерно дружество „Руска самолетостроителна компания „МиГ“ не е предоставяло на нито едно чуждестранно предприятие лиценз за горепосочените дейности. В Закона за обществените поръчки е дадена възможност възложителите да вземат решение за възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност чрез процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка в случаите, когато по технически причини или от съображения, свързани със защитата на изключителни права, поръчката може да бъде възложена само на определен изпълнител – чл.164, ал.1, т.5 от ЗОП. От изложеното следва извода, че е налице хипотезата на чл.164, ал.1, т.5 от ЗОП, тъй като дейностите по предмета на поръчката могат да бъдат изпълнени само от конструктора и производителя на самолети от типа МиГ, а именно Акционерно дружество „Руска самолетостроителна компания „МиГ“. Срокът за изпълнение на рамковото споразумение е 48 месеца от подписването му. Общата стойност на всички договори, които ще бъдат сключвани към рамковото споразумение, в рамките на неговия срок за изпълнение, ще бъде в размер до 41000000 (четиридесет и един милиона) лева без ДДС. Като опция по смисъла на чл.116, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, при възникнала необходимост и при приет с решение на Министерския съвет на Република България проект за инвестиционен разход, възложителят има право да сключва конкретни договори към рамковото споразумение, в рамките на неговия срок за изпълнение, с обща стойност до максималния размер на обществената поръчка от 81294416 (осемдесет и един милиона двеста деветдесет и четири хиляди четиристотин и шестнадесет) лева без ДДС, като за тази цел ще бъде сключено допълнително споразумение към рамковото споразумение.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 00359 29884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 00359 29807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197 ал.1, т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.12.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

VIII.2) Длъжност

министър на отбраната на Република България