00753-2017-0029

BG-Свищов:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=158.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1096-РД-01-03 от 22.08.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00753-2017-0029
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обект на възлагане е доставката на следните артикули: За Община Свищов: - Лаптоп – 2 броя; Компютърни конфигурации - 6 броя; Лазерен принтер черно – бял – 3 броя; Матричен принтер – 3 броя; Скенер – 3 броя; Сървър – 1 брой; Цветен лазерен принтер – 1 брой; Непрекъсваем ТЗИ – 2 броя. За Общинска служба "Социални дейности": - настолен компютър – 1 брой; монитор – 1 брой; лаптоп – 2 броя; компютърна конфигурация – 2 броя; скенер – 1 брой. За разпоредител "Култура": - мултимедиен проектор – 1 брой и настолен компютър – 1 брой. За ОП „Чистота – Свищов“: -компютърна конфигурация – 1 брой; непрекъсваем ТЗИ – 4 броя; мултифункционално устройство – 1 брой. Подробните изисквания са посочени в техническата спецификация неразделна част от документацията за участие.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 94-Д-883 от 01.11.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG323, СТЕМО ООД, бул. Цар Освободител 42, блок Проектант, България 7000, Русе, Тел.: 082 834610, E-mail: office@rs.stemo.bg, Факс: 082 834018

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на компютърна и периферна техника за Община Свищов, ОССД и разпоредител „Култура“.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.11.2017 г. 

Крайна дата

20.11.2017 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
19655 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

20.11.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
19655 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.12.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Пламен Стефанов Петков
VII.2)
Длъжност: Зам.-Кмет "БИП" на Община Свищов, упълномощен със Заповед №1041-РД-01-03/09.08.2017 год. на Кмета на Община Свищов